Friday, July 29, 2011

Alina Gregorian: Kansas


“Look at the turnips,” you said.
We are miles away from the farm
that sells turnips by the bushel
and your eyebrows are growing
tired from squinting at the road.
“Look at the way you tremble
when I hold you up to the light
of the television and compare
you to a basket of folding chairs.”This poem has been published in Food Corp and appears here courtesy of the poet.

Thursday, July 28, 2011

Alina Gregorian: Color Theorist

Tell me what you know about colors
how they aggrandize on your shoulders
as I rest my thoughts upon your brow.
And suddenly you know all the reasons
why π has been counted through the ages
as a mechanism for developing an apathy
calculator—not that we want one—but
isn’t it odd the way you don’t want
too much green on your lips.

This poem has been published in Food Corp and appears here courtesy of the poet.

Alina Gregorian's poems have appeared or are forthcoming in various publications including Boston ReviewWashington Square ReviewCaketrainJuked, and The Best American Poetry Blog. She edits Maggy (www.maggypoetry.com).

Wednesday, July 27, 2011

Armenian Poets at the First New York Poetry Festival

Nancy Agabian, Lola Koundakjian and Alan Semerdjian will reading at the 1st New York Poetry Festival, on Sunday July 31st at 1pm.

They will appear on Stage 2 -- the Brigadier, representing the Armenian Poetry Project and Gartal.

Free and open to the public, the first annual New York Poetry Festival (NYPF) on Governors Island will showcase all of the different formats, aesthetics, and personalities of New York City reading series and collectives, in one place at one time, July 30th and 31st.

With over 30 reading series, 100 poets and tons of vendors on board, the festival intends to create branches between disparate poetry communities, and other artists and artisans, by bringing poetry out of the dark bars and universities and by placing it amongst sycamores on an island in the sun.

For more information about The Poetry Society of New York and updates about the festival, please visit www.tpsny.org.

Bob Holman will serve as our Grand Marshal.


Bring a picnic, blanket, sunscreen, and lots of water!

Շահան Շահնուրի ՆԱՀԱՆՋԸ ԱՌԱՆՑ ԵՐԳԻ գերմաներէնWe are happy to announce the German translation and publication of Shahn Shahnur's seminal work "Retreat without Song"
For more information, visit
http://www.hay-media.de/

Thursday, July 21, 2011

Դանիէլ Վարուժան։ ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Արեւելեան կողմն աշխարհի
Խաղաղութի՜ւն թող ըլլայ...
Ո՜չ արիւններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մէջ ակօսին.
Ու երբ հնչէ կոչնակն ամէն գիւղակի՝
Օրհներգութ՜իւն թող ըլլայ։ 


Արեւմտեան կողմն աշխարհի
Բերրիութի՜ւն թող ըլլայ...
Ամէն աստղէ ցօղ կայլակի,
Ու ամէն հասկ ձուլէ ոսկի.
Եւ ոչխարներն երբ սարին վրայ արածին՛
Ծիլ ու ծաղիկ թող ըլլայ։


Հիւսիսային կողն աշխարհի
Առատութի՜ւն թող ըլլայ...
Ոսկի ծովուն մէջ ցորեանին
Յաւէտ լողայ թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուներուն երբ բացուի՛
Բերկրութիւն թող ըլլայ։ 

Հարաւային կողմն աշխարհի
Պըտղաբերում թող ըլլայ...
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Յորդի՜ գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՛
Սիրերգութի՜ւն թող ըլլայ։

Daniel Varoujan - ANDASTAN *

At the Eastern part of the earth
Let there be peace…
Let sweat, not blood, flow
In the broad vein of the furrow,
And at the toll of each hamlet’s bell
Let there rise hymns of exaltation.

At the Western part of the earth
Let there be fecundity …
Let each star sparkle with dew,
And each husk be cast in gold
And as the sheep graze on the hills
Let bud and blossom bloom.

At the Northern part of the earth
Let there be abundance …
In the golden sea of the wheat field
Let the scythe swim incessantly
And as gates of granaries open wide
Jubilation let there be.

At the Southern part of the earth
Let all things bear fruit…
Let the honey thrive in the beehive
And may the wine run over the cups
And when brides bake the blessed bread
Let the sound of song rise and spread.

Daniel Varoujan 1914

Translated by Tatul Sonentz

*Name of the ritual of the Ceremonial Blessing of the 4 corners of the earth -- a Sacrement of the Armenian Apostolic Church
Andastan
(Bénédiction des quatre coins du monde)

Que la paix soit
A l’Est de la terre...
Que la sueur coule, pas le sang,
Dans les larges artères des sillons.
Et quand les carillons sonnent dans chaque bourg
Que le cantique retentisse !

Que la fertilité soit
A l’Ouest de la terre...
Que chaque étoile luise intensément,
Que de chaque épi coule de l’or,
Et quand les troupeaux vont au pâturage
Que la semence germe dans le sol !

Que la prospérité soit
Au Nord de la terre...
Que la faux moissonne à tout jamais
Dans la mer des champs dorés,
Et quand s’ouvre la vaste grange
Que la terre inonde de bonheur !

Que la floraison soit
Au Sud de la terre...
Que les ruches abondent de miel,
Que le vin déborde dans les verres.
Et quand les femmes cuisent le pain
Que résonne l’hymne à l’amour !

Tr par Berge Turabian

ANDASTAN di Daniel Varujan
(Benedizione per i campi dei quattro angoli del mondo)

Nelle plaghe d’Oriente
sia pace sulla terra…
non più sangue, ma sudore
irrori le vene dei campi,
e al tocco della campana di ogni paese
sia un canto di benedizione.

Nelle plaghe dell’Occidente
sia fertilità sulla terra…
Che da ogni stella sgorghi la rugiada
e ogni spiga si fonda in oro,
e quando gli agnelli pascoleranno sul monte
germoglino e fioriscano le zolle.

Nelle plaghe dell’Aquilone
sia pienezza sulla terra…
Che nel mare d’oro del grano
nuoti la falce senza posa,
e quando i granai s’apriranno al frumento
si espanda la gioia.

Nelle plaghe del Meridione
sia ricca di frutti la terra…
Fiorisca il miele degli alveari,
trabocchi dalle coppe il vino,
e quando le spose impasteranno il pane buono
sia il canto dell’amore.

Monday, July 11, 2011

Զապէլ Ասատուր։ Ծովուն

Մութ գիշերին լռութեան մէջ խորասոյզ,
Պատուհանիս առջեւ նստած կ՚երազեմ,
Լայնածաւալ ծովն հոն փըռուած է անյոյզ.
Ալիքներու հեծիւնն հազիւ կը լըսեմ.

Սակայն կը զգամ լուռ թաւալումը ջուրին,
Դէպի անհուն, դէպի անծիր ափունքներ,
Անոր գաղտնի օրօրումները խորին,
Խըռովքն անոր ալուցքին մէջ եռուզեռ։

Ու կը նայիմ իմ հոգւոյս խորն յուսահատ
Որ անյատակ ծովուն այնքան կը նմանի.
Երանի՜ քեզ, կ՚ըսեմ, օ՛ ծով, որ ազատ
Կը հետեւիս հովին որ զքեզ կը տանի։

Սիպիլ
Քընալը, Օգոստոս 1912

Friday, July 08, 2011

Reading tonight at Beyond Baroque, Venice, California

July 8, Friday 7:30 PM
AN EVENING OF NEW WORK: WRITING, MUSIC, PERFORMANCE
Enjoy an evening of writing, music, and performance by poets ARA SHIRINYAN, KAREN KARSLYAN, performer and author ANAHID ARAMOUNI KESHISHIAN, and singer/songwriter SOSEH KESHISHYAN.

Beyond Baroque
681 Venice Bl. Venice, CA 90291
Phone 1-310-822-3006