Friday, December 24, 2010

Esther Heboyan: THE RANGEFINDERbut one Thursday
without you
i was dusting the –
your super 8 nikon
you left (and went)
that sits on its shelf

(when) our gladness
youthfully
sneaked up
the Englert theater stairs
only to land
by a blue lagoon

Hollywood’s sine qua non
for technicolor consent
thereupon we –
two smitten surfers
smiled the hour away
in love’s (un)fairness
and rotating close-up

                                    February 2008     

Thursday, December 23, 2010

Esther Heboyan: LA VAMP DU TRANSILIEN


rousse ou blonde
s’avère
la vamp du transilien
de Gisors
dans le matin ridé
épiphénomène
post café cartable
lave-vaisselle encastrable
charme péri-parisien
oh !
de la nuit
je n’ai fermé l’œil
dit mascara classique
sans blague
dit l’autre
rousse ou blonde
je t’assure
les cils les yeux
écarquillés
sont maquillés Gemey automne
et quoi donc
                        ton mec
les lèvres d’un gloss fashion seront
tu penses bien
                        que non
non
            une fichue chouette
devant le miroir de sa vie
se poudrant le nez le front
les pommettes
ma pauvre
                        pas de veine
elle s’admire fin prête
pour ce jour et point de mourre
tandis que francilienne comme elle
comme elle
rousse ou blonde
sa jumelle
se vernit les ongles
d’un bleu Santa Fe
écranique
le résille sur cuisses chute
de la parme jupette
aux bottines à pompons
celles-là même
qui manquèrent à la Chancelante
de Max Ernst
ah !
c’est quelque chose
soupire la vamp du transilien
de connivence
rousse ou blonde
Décembre 2009


Wednesday, December 22, 2010

Esther Heboyan: OLIGO-POÈME 3 -- FANATISME


D’après Gérard de Nerval

il est un lieu pour qui je donnerais
tout Andrew Wyeth et tout Edward Hopper
un lieu très beau issant d’amour impair
aux ciselures d’ambre par un soir d’été

or c’est au bord de l’Iowa River
un parcescale qui s’étale puis agrée
à l’écriteau de notre humeur bleutée
et que lisère la quintessence d’hier

mon âme à vif guette les ronds de musique
sur l’aplat d’une vie au bonheur avare
lorsqu’un homme fichtrement à sa guitare
d’une voix de ronce largue un blues d’Amérique

lequel fulgurant funèbre fauve s’amarre
dans l’incise de notre saison prophétique
et s’enroulant comme un nœud de prussik
de trente années mon cœur ne se répare

Août 2009
Poème appartenant à la série « Oligo-Poèmes »

Tuesday, December 21, 2010

Esther Heboyan: AN EVENING IN GOLDERS GREEN

let us speak of
woes and wars
and cherries in tears
cling to Aegean cliffs

of men and women
let us speak
and orchids nocturnal
nod to the hooting train

in nimble words
let us of
youth speak and gimmicks
innumerable                                    as

chilled wine and almond
g  i  n  g  e  r  l  y
chime the kitchen mauve
sift the hour’s bond

time’s unstilled kiss
and of love
Theodorakis
dances the abyss

of you dearest and
chestnut lives
through Surrey and rain
let us speak again

London-Paris, Summer 2010

Monday, December 20, 2010

Kevork Kalayjian: Change

Someday, when you are running
to the train station,
or when,
you are strolling in the park,
lazily,
looking at the falling leaf,
coming down from the blue sky,
you will notice another 
pair of eyes,
and you will wonder,


if...


pleasure


has yet another dimension
with an unacquainted pair of eyes,
then you will also ponder,
whether we are moved by the forces
of pleasure and profit alone,
or whether we are driven
by that illogical, undiscoverable,
magical feeling inside us.
This poem appears in Love Lure: A Collection of Love Poems and Other Writings, published in New York, 2010 

Sunday, December 19, 2010

Kevork Kalayjian: Love's Lure

It is not beauty alone


It is not the abundance of wealth


It is not shared poverty


It might grow on beaches


It might give birth to gods


It is more colorful than the rainbow


It is indescribable


It does not drip like blood


It might seem untouchable


It is definitely imaginable


But you still always wonder


If it ever exists


The warmth, the tears, the jealousy, 


The aggression, the beauty ...


LOVE
This poem appears in Love Lure: A Collection of Love Poems and Other Writings, published in New York, 2010 

Saturday, December 18, 2010

Love Lure: Kevork Kalayjian's new poetry collection

Love Lure, a collection of Love Poems and Other Writings by Kevork Kalayjian, contains beautiful illustrations by his son, Aramazt Kalayjian.

Friday, December 17, 2010

Ռափայէլ Պատկանեան։ Հայերուս Բաղցանքը

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ տեսնել մեր հային
Ազատ, ապահով, կրթեալ, ինքնագոհ,
Ամէն հայի տուն՝ դրախտ երկնային ,,,
Լոկ այդ բանն ինձնից չունզենար մէկ զոհ:

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ տեսնել Հայաստան
Մի որ ազատուած թշնամու ձեռքէն,
Հայի երկիր, հայի սեփական ,,, 
Լոկ այդ չի բաժաներ ինձ իմ կոպէկէն:

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ, որ մեր հայերուս
Արծարծուէր սէրը ուսման, գիտութեան,
Հայի մէջ չի մնար մի հատիկ անուս ,,,
Լոկ հեռի ինձնից թուղթ ստորագրութեան:

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ, որ հաձ պատանիք
Դէպ համալսարան խմբով վազէին,
Եւ Զուիցերիա երթար հայ աղջիկ ,,,
Լոկ ինձնից նոքա կոպէկ չուզէին:

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ, որ մեր Զէյթունցին
Միթռայլեոզ, շասպոյ, ռմբկէն ունենար,
Ջարդ ու բուրդ անէր Քուրթ ու Չերքեզին ,,,
Լոկ ինձնից զէնքի նա փող չունենար:

Երբ մեր հայրենիք հրաշքով ազատուէր,
Մերոնք էլ ազատ կեանք-օր վարէին,
Ա՜խ, ինչպէ՜ս, ինչպէ՜ս լաւ բան կլիներ,
Երբ Հայք ինձ իրանց իշխան ընտրէին:

Ռափայէլ Պատկանեան (1830-1892Օ                     Our Desire   
By Raphael Badganian   (1830-1892)
Translated By Kevork Kalayjian
                                   

Oh, how I would love to see Armenians
Free, safe, educated, and self-sufficient
Every Armenian’s home, paradise on earth should be …
But this shouldn’t require a sacrifice from me.  

Oh, how I would loved for Armenia to be
Freed from the hands of the enemy, 
Armenian rulers governing the Armenian country … 
As long as this aim doesn’t cost me a penny.

Oh, how I wish for all Armenian to be
Rekindled with the love of science, and discovery
For once and for all eliminate illiteracy
Onley if, no commitment is required of me.

Oh, how I wish to see, Armenian teens,
Heading to colleges and universities
Women … traveling to Switzerland for higher education;
As long as, no body expects a penny from me.

Oh, how I wished that our brave freedom fighters
Were equipped with all the advanced weaponry,
To defend the homeland against the enemy … but
To buy those arms, they shouldn’t ask for my money!

Finally, when our country is miraculously freed
Our people are independent, and self-sufficient
Oh, how wonderful and benevolent it would prove to be
For all Armenians, as their ruler … to elect me!

Wednesday, December 15, 2010

Stanley Kunitz: Chariot

For Varujan Boghosian
In this image of my friend’s studio,
where curiosity runs the shop, and you
can almost smell the nostalgic dust
settling on the junk of lost mythologies,
the artist himself stays out of view.
Yet anyone could guess
this is the magician’s place
from his collection of conical hats
and the sprawled puppets on a shelf,
the broken as well as the whole,
that have grown to resemble him,
or the other way round.
Butterflies, gameboards, and bells,
strewn jacks and alphabet blocks,
spindles, old music scores—
the litter spreads from wall to wall.
If you could dig to the bottom,
you might expect to find
a child’s plush heart,
a shing agate eye.
Here everything waits to be renewed.
That horse-age wagon wheel
proped in the corner
against an empty picture-frame,
Even in its state of disrepair,
minus three spokes,
looks poised for flight.
Tomorrow, maybe, at the crack of a whip
a flock of glittering birds will perch
on its rim, a burnished stranger
wearing an enigmatic mask
will mount its hub
and the great battered wheel
will start to spin.

Saturday, December 11, 2010

Րաֆֆի Վարդանեան։ ՊարտէզըԼօլային

Հայկ Նահապէտին պարտէզէն դուրս
Լեզուս թաղեցի
Հօրս պարտէզին մէջ,
որպէսզի
Ուժ տայ բնութեան,
Որովհետեւ հոգիս
լռութենէն ալ յուսահատ է ։
Անյոյս է
Որպէս սփիւռք
Որպէս ինքնաօտար
Որպէս հոգի ու վկայ եւ
Աքսորի զաւակ։
Պատերազմ և ողբերգութիւն
Կը կոչուին այդ երես լզողները, Ու ծնողքս,
իրենց
հաճոյքը կը պահեն
Մեծմօրս գրպանին մեջ։
يعني sabersiz, mon ami

Այս կեանքը բնական չէ
Որովհետեւ ան
Կը ծաղկի
Կմախքի մը կողէն
Այն գերեզմանատան մէջ
Ուր կը Ֆր-ֆրա Հովը - Թուրքիոյ, Հայաստանի ապա, Ռուսաստանի հովը, Ամերիկայի, Չինաստանի, Ուրուկուաի հովը - Նահատակներուն հովը, Զոհերուն, Երգիչին և արհեստաւորին հովը:
Բերնէդ բրցուած լեզուն
ընկղմեցաւ
Մելանին մէջ
ուր կրցաւ
պատմական նիւթեր գրել։

Ծովափին աւազներուն վրայ
Դարերու ընթացքին
Տարիներով
Օրերով
Մրջիւններով,


Türkçe dilinde,
En français
بللغة العربية

Րաֆֆի Վարդանեան


Thursday, December 09, 2010

Gregory Djanikian's Podcast in the Kelly Writers House series

http://media.sas.upenn.edu/writershouse/podcasts/Kelly-Writers-House-Podcast_08_Djanikian.mp3

Click on the link to hear this outstanding podcast of Gregory Djanikian reading from his poems about the Armenian Genocide and his family life.

Monday, December 06, 2010

Vacation

Dear Reader:


The Armenian Poetry Project is on a short research break this week. 


The RSS feeds, tweets and iTunes streams will resume mid-month.
All best Lola Koundakjian

Sunday, December 05, 2010

Michael Keshigian: HONEYCOMB BLUES


This is how it used to be
with him and his lover,
she taught him
a new song
every morning,
a different line
with her head
on the pillow,
climbing the stairway
of his spine
with a weightless melody
until it filled his brain
and he sang
as he rolled over
to lock his lips
around hers
so she might sugar his mouth
with more honey,
her tongue tipping sweet words
backwards in his throat.
The day was longing
after mornings like that,
sunlight a lonely companion,
though the song droned
like bees in the hive
all day in his head.Copyright Michael Keshigian. Reprinted here by kind permission of the author.

Saturday, December 04, 2010

Michael Keshigian: Thief

Two days ago

the sun caught me stealing light
to illuminate a poem,

demanded restitution,
then reported me to Mother Nature
who posted my likeness about the land.

Soon, the ocean, forest, birds, flowers, et. al.
filed suit for substantial abuse
and complacent philandering without permission.

I pleaded guilty;
admitted taking breath from wind
for deliverance,

marshmallows from the sky to sweeten song,
and rage from the ocean
to instill a sense of urgency.

Convicted and confined to a windowless room,
no writing, visitation
or glimpses of stolen sights,

I was sentenced to imagine beauty
without embezzlement
and the wholesale exploitation of words.


Copyright Michael Keshigian. Reprinted here by kind permission of the author.

Friday, December 03, 2010

Michael Keshigian: Afternoon BarbecueThe women share a secret,
chattering
until we enter their circle,
giggling
when they think we can’t see.
We ask them for a hint
but they only lower their eyes
and smile delicately
from the corners of their mouths.
It only increases our desire
to know.
Perhaps it was something
they did long ago,
consequences notwithstanding,
the memory possesses
a lingering sweetness.
This might explain their camaraderie,
the way they rest their chins
on the curl of their fists,
stare at each other
with intense intrigue.
Tell us one story
or give us a clue.
Whisper a sentence
or even a word
that might carry
in the warm summer breeze
when you close your eyes
to remember.


Copyright Michael Keshigian. Reprinted here by kind permission of the author.