Friday, December 17, 2010

Ռափայէլ Պատկանեան։ Հայերուս Բաղցանքը

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ տեսնել մեր հային
Ազատ, ապահով, կրթեալ, ինքնագոհ,
Ամէն հայի տուն՝ դրախտ երկնային ,,,
Լոկ այդ բանն ինձնից չունզենար մէկ զոհ:

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ տեսնել Հայաստան
Մի որ ազատուած թշնամու ձեռքէն,
Հայի երկիր, հայի սեփական ,,, 
Լոկ այդ չի բաժաներ ինձ իմ կոպէկէն:

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ, որ մեր հայերուս
Արծարծուէր սէրը ուսման, գիտութեան,
Հայի մէջ չի մնար մի հատիկ անուս ,,,
Լոկ հեռի ինձնից թուղթ ստորագրութեան:

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ, որ հաձ պատանիք
Դէպ համալսարան խմբով վազէին,
Եւ Զուիցերիա երթար հայ աղջիկ ,,,
Լոկ ինձնից նոքա կոպէկ չուզէին:

Ա՜խ, ինչպէ՜ս կ՝ուզեմ, որ մեր Զէյթունցին
Միթռայլեոզ, շասպոյ, ռմբկէն ունենար,
Ջարդ ու բուրդ անէր Քուրթ ու Չերքեզին ,,,
Լոկ ինձնից զէնքի նա փող չունենար:

Երբ մեր հայրենիք հրաշքով ազատուէր,
Մերոնք էլ ազատ կեանք-օր վարէին,
Ա՜խ, ինչպէ՜ս, ինչպէ՜ս լաւ բան կլիներ,
Երբ Հայք ինձ իրանց իշխան ընտրէին:

Ռափայէլ Պատկանեան (1830-1892Օ                     Our Desire   
By Raphael Badganian   (1830-1892)
Translated By Kevork Kalayjian
                                   

Oh, how I would love to see Armenians
Free, safe, educated, and self-sufficient
Every Armenian’s home, paradise on earth should be …
But this shouldn’t require a sacrifice from me.  

Oh, how I would loved for Armenia to be
Freed from the hands of the enemy, 
Armenian rulers governing the Armenian country … 
As long as this aim doesn’t cost me a penny.

Oh, how I wish for all Armenian to be
Rekindled with the love of science, and discovery
For once and for all eliminate illiteracy
Onley if, no commitment is required of me.

Oh, how I wish to see, Armenian teens,
Heading to colleges and universities
Women … traveling to Switzerland for higher education;
As long as, no body expects a penny from me.

Oh, how I wished that our brave freedom fighters
Were equipped with all the advanced weaponry,
To defend the homeland against the enemy … but
To buy those arms, they shouldn’t ask for my money!

Finally, when our country is miraculously freed
Our people are independent, and self-sufficient
Oh, how wonderful and benevolent it would prove to be
For all Armenians, as their ruler … to elect me!

No comments: