Wednesday, October 29, 2014

Christopher Atamian: Into the Woods


for N.S.

I
Into the woods I go
Ever faster ever slow
As green gives way to red
I walk along the riverbed
Some trees become fairies
Others soar in lofty aeries
Great armies doing battle
Young lovers kissing, prattle
A history of my world
Told daily, how it unfurl’d
In the morning and late at night
Like a martyr I go into the light.


II
Into the woods I go
Contrite that I do not know
How to save my people
How to pray in a steeple
From Cilicia and Mt. Lebanon
They came
Refugees all the same.
On Riverside Drive I think of them
As a young Orthodox maiden rips her hem.


III
Into the woods I go
Full of hope, full of dope.
I will not fast I will not slow
Just as I want I go.
I do not know many things
As I pull lightly on my silver rings-
Vincennes is what?--3000 miles away
And yet and yet
I think of Sarafian
Night and day.

Into the woods I go
And now blissful it begins to snow.


-Christopher Atamian

Tuesday, October 28, 2014

Յովհաննէս Ասպետ։ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Ատենօք մենք սիրում էինք իրար,
Մեր տան դռան շեմին ուրախ նստեր,
Ամռան երեկոյեան դէմ հողմավար,
Մենք փոխանակում էինք սիրոյ տաղեր:

Այն հին օրերը անցան ու գնացին,
Ու մենք հեռացանք սիրապարտ իրար.
Յուզում ու կարոտ շուտով պատեցին,
Դու վերապահ ես երկրում օտար:

Տարիներ սրտաճմլիկ ու ցաւագին,
Մնացի մութ կողմը ստուերներիդ.
Եւ սակայն լոյսի ցոլքեր ետ բերին,
Հեռաւոր արձականքը քո կանչերիդ:

Այսօր խոկուն անցնում էի ձեր ճամբով,
Սրտում հիշում էի քո յորդորած,
Վաղեմի սիրոյ խօսքերը՝ յուզմունքով,
Երբ տեսայ ձեր տան դուռը տոգորուած՝

Հարսանեկան ծաղկապսակներով . . . :


14/07/1966 Ռումելի Հիսար-Պոլիս
«Սիրոյ Քնար » գրքէն

Saturday, October 25, 2014

Memorial Program dedicated to Boghos Snabian (1927-2014)


Hamazkayin's PAKIN issues - redesigned website

A link for all to access past issues of PAKIN going back to 2008.


Enjoy!

Tuesday, October 21, 2014

Lola Koundakjian: Awakening

Click on the link to hear the audio recording of Awakening, read by the author,

There is a moment before you realize you are awake,

a split second, before the gentle whisper from the heater,
before the need for a glass of water,
or the removal of the sweater the cold night made you wear.

A moment, when your mind is occupied by a picture,
before grey cells remember tomorrow's agenda, or
realize that morning is quite far off
and the coffee is not already made.

A pause before the regurgitation of last night's program,
the excellent book turned into a bad film,
the zests of the salad at dinner time,
the fruity flavors of that red zinfandel.

Before the body overrules the mind to get up, or
turn in bed and return to oblivion,
end the interregnum, ignore it completely,
or take pen to paper and record it gently.


This poem has appeared in the Fall 2013/Spring 2014 issue of Big City Lit

Thursday, October 02, 2014

Wednesday, October 01, 2014

Vacation/Vacances/Արձակուրդ


The Armenian Poetry Project is on vacation while its curator travels to read at the Festival International de poésie at Trois-Rivières, Quebec, Canada.

During this period, please read through the Project's archives by clicking on the Author or Monthly links found on the right side of the page.

The Armenian Poetry Project contains over 2200 entries, many with translations and audio clips.

Best regards/à bientôt/ձ՝

Lola Koundakjian/Լօլա Գունտաքճեան
Curator and Producer, 
ArmenianPoetryProject[at]gmail[dom]com