Tuesday, January 31, 2017

Literary Quote for the month of January 2017


"Toute la question est d'avoir un lieu 
Où déposer son âme. Un paysage,
Quel qu'il soit, pour alimenter les rêves
Et voyager en fantaisies et en délires (…)
Un lieu qui te loge, qui t'amarre
Où tu puisses vivre, aimer, penser,
Un lieu où tu puisses créer ta liberté d'être".


Agustín Tavitian
Traduit par Azaduhí-Libertad Telecemian

Monday, January 30, 2017

Michael Minassian: THE ARMENIAN VILLAGE - 1915


The soldiers stand
in clumps
smoking cigarettes
and kicking
the dirt
with their boots.

Half the village is empty
although the well
is stuffed
and overflows;
across the center square,
the church spire leaks
thick black smoke
spewing ash that falls
like winter’s leaves.

A century later,
rain weeps through
the deserted streets
and washes the salt
from the tears
of the dead
stirring under the earth.
·      originally published in Third Wednesday magazine, 2016.

Thursday, January 19, 2017

Commemorating the Life of Hrant Dink (1954-2007)


Եկէ՛ք նախ իրար հասկնանք...
Եկէ՛ք նախ իրարու ցաւերը յարգենք...
Եկէ՛ք նախ իրար ապրեցնենք:


Come, let us first understand each other...
Come, let us first respect each other’s pain...
Come, let us first let one another live.

From the speech delivered by his widow, Rakel Dink "Come, let us do away with the restlessness of doves in this country".

Saturday, January 14, 2017

Literary event in London dedicated to author ZABEL YESSAYAN Saturday, January 21, 20175.00 pm THE HERITAGE OF ARMENIAN WOMEN: CHALLENGES AND HOPES FROM MKHITAR GOSH, ZABEL YESSAYAN TO MODERN DAY ARMENIA.
by Anna Arutshyan

6.00 – 7.00 pm Light Supper

7.00 pm TRANSLATING ZABEL YESSAYAN FOR A NEW AUDIENCE
With Judith Saryan and Danila Terpanjian
editors of recent English translations of 3 Yessayan books


 Our Lady of the Victories Roman Catholic Church
235 Kensington High Street
London, England, W8 6SA

Thursday, January 05, 2017

ԶԱՊԷԼ ԱՍԱՏՈՒՐ «ՍԻՊԻԼ»: ԾՆՈՒՆԴԻ ԳԻՇԵՐ

Այն աստեղավառ Ծնունդին գիշեր
Ամպերէ ծաղիկ թափեր կը ձիւնէ,
Ինչպէս նշենին հովէն տարուբեր
Արփագոյն՝ լոյսէ աստղեր կը ձիւնէ:
Իմ մանուկ հոգիս, իմ հոգիս դեռ կոյս,
Ոհ, ի՜նչ ջերմեռանդ խանդով ըզմայլուն՝
Կաթոգին խնդրեց քեզմէ, ո՛վ Յիսուս,
Որ աստղ մ'ինձ ղրկես երկինքէդ փայլուն:

Այն խորհրդաւոր Ծնունդին գիշեր,
Ճաճանչի մը մէջ տեսայ ես Աստուած,
Սիրտը արիւնած, ճակատը փուշեր,
Թշուառ մարդկութեան երազին զոհուած,
Ծաղկատի հոգիս, հոգիս խանդավառ
Խնդրեց որ կեանքով օծես, ո՛վ Յիսուս,
Դուն որ մեր անհուն պատրանքը տեսար
Ոսկի սկիհը իմ երազներուս:

Հիմա ծնունդի գիշերն է խաւար
Ու Բեթղեհէմի աստղին տեղ արծաթ՝
Հորիզոնին մէջ կը շարժին երկար
Ծով անյուսութեան կուռ ամպեր երկաթ:
Բայց միշտ ջերմեռանդ՝ այլ հիւծուած հոգիս,
Կու գայ պաղատիլ քեզի, ո՛վ Յիսուս,
Զի շիջան աստղեր, երազներ կեանքիս,
Դուն ցօղէ ինծի նոր հաւատք, նոր յոյս: