Friday, June 30, 2017

Quote for the month of June 2017

Ձօն 
Անոնց՝ որ ինկան,
բայց չմեռան…


ՈՒԽՏ

Գանակոծուած մեռելներուս քով ծունկի,
Ես՝ վերապրող որբ մը անտէր, ուխտեցի.
Գրել բոլոր չարիքներն այն ահաւոր,
Որ գործուեցան ամէն վայրկեան, ամէն օր։


Ծատուր Պէրպէրեան (1901-1995)

No comments: