Friday, October 02, 2015

Karen Karslyan featured in Poetry International's website

Poetry International is a world class literary magazine based on the campus of San Diego State University which caters to an international community of poets.

Click on this link to read the original piece in Poetry International's website, including the poem below which appears with its translation.


Ուռենիների այգում

Ճաքճքած շուրթերի թեփերը սոսափում են
Ուռենիների այգում
Անպարզահունչ ցածրաձայն աղաղակները
Մառախուղի զարդեղենն են
Քամին խմբագրում է նրա աչքերի չափերը
Նրա կոպերը ծառերի սաղարթներից ծանր են

Ամենաստորին հոսանքալարին թառած
Մին ճռվողում է սի բեմոլ
Հարդարում փետուրները ապա ցատկում դեպի
Ամենավերին հոսանքալարն ու կենակցում ֆայի հետ
Կործանելով երաժշտության ավանդական տեսության հիմքերը


Նրա շուրթերը ճաքճքել են երկրաշարժից
Հազարավոր բառեր մնացել են
Փլատակների տակ
Պոկվում են ու ընկնում
Պարարտացնելով ուռենիների այգին
Որտեղ ինչ-որ մեկի բլթակները
Հպվել էին իր բլթակներին
Ու ձայն չէին հանել

Willow Garden
Tr. by Erica Blunt and Arthur Kayzakian

The scurfs of chapped lips rustle
In the willow garden
Unintelligible faint cries
Are the jewelry of the fog
The wind edits the size of her eyes
Her eyelids are heavier than tree foliage

Perched on the lowest power line
E chirps the tone C sharp
E preens then feathers to the highest
Power line and mates with F
Destroying the foundations of traditional music theory

An earthquake has cracked her lips
Thousands of words stuck
Under the ruins
They crumble and fall
Fertilizing the garden of willows
Where someone’s earlobes
Had touched hers
Producing no sound

No comments: