Sunday, September 08, 2019

ԶԱՀՐԱՏ։ ՏԱՐԻՔՈՏ ԱՂՈՒԷՍԸ

Ես տարիքոտ աղուէս եմ ըսաւ
Ըսելու պէտք չունէր

Յայտնի էր թէ տարիքոտ է
Բայց կասկածելի էր
թէ աղուէս է

Իսկ եթէ աղուէս էր
Կասկածելի էր թէ
տարիքոտ է

Բայց նորէն կրկնեց
թէ տարիքոտ աղուէս է

Իսկ մենք խորհեցանք
Թէ Ագապիի հին մէկ սիրողն էրԶԱՀՐԱՏ [Զարեհ Եալտըզեան] (1924-2007)THE OLD FOX

I am an old fox [he] said
Did not need to say it

Obviously he was old
But doubtful whether
he was a fox

But If he was a fox
doubtful that
he was old

Then he repeated again
he is an old fox

And we thought
he was one of Akabi’s old lovers
Zahrad (Zareh Yaldizian, 1924-2007). Translation by Hratch Tchilingirian

No comments: