Friday, June 21, 2024

Learning Armenian through Poetry

This is not news to us, and is in fact one of the reasons APP exists.
 

A new language learning tool has discovered and mentions APP on their site. TalkPal AI mentions the Armenian Poetry Project as a valuable resource. Music to my ears.
However, dear Readers, I was not contacted by this company and have written to them since many of the poets posted on APP are alive and retain copyright or publishers have copyrights to their work.

Lola Koundakjian, Curator and Producer of APP in New York

1 comment:

Ստեփանոս Շքլանեան said...

Եթէ մի քիչ ազատամիտ էք «բանաստեղծութիւն» ձեր սահմանման մէջ, ապա իմ ճամբորդութիւնը դէպի հայ գրականութիւն, ինչպէս նաև մայրենի լեզուս լրջօրէն սորվելու հետաքրքրութիւնըս գլխաւորապէս սկսած էր այն ​​ատեն, երբոր ես կը լսէի «բանաստեղծութիւն»ը այն հին յեղափոխական, հայրենասիրական, աշուղական, ժողովրդային, եւ այլ երգերուն, որոնք մամաս յաճախ նուագել տուեր էր մանկութեանս ատեն: Երգերուն պատճառով սկսայ աւելի պարապելու բանաստեղծութեան հետ և ծանօթացած էի մեր մեծերուն հետ։