Thursday, October 01, 2015

Michael E. Stone: April 2015 in Yerevan

It was a mixed grill of
Genocide centennial,
manuscripts, friends,
my glad thanks to those
lovers of the treasures
that are hand-written
painted manuscripts, 
who welcomed
me from the first day 
for I share that love.

Those treasures of beauty,
of language, art, and craft
enfold within the power 
for a mighty transmutation
of victims into the bearers,
witnesses and lovers
of that history and beauty,
those songs and tales,
that the singers of this time
and the next will turn 
from unbearable pain 
into the imperative of life, 
of living, of breathing,

The pain of the past,
demands life, 
new birth.

Tuesday, September 29, 2015

Յովհաննէս Ասպետ: ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

Փակուած խցիկիս մէջ մենաւոր,
Նստած մտորում էի քու վրայով,
Երբոր խորհուրդներ բիւրաւոր,
Անցան սրտիս ընդմէջէն,
Պատելով շուրջս մշուշ մը թոյլ,
Որուն տարտամանքին տակ,
Յանկարծ դուն մեղկ հեշտութեամբ,
Դիւթանքներով յայտնուեցար,
Եւ եկար մօտն իմ հոգւոյն:

Այնքա՝ն մեղմ, այնքա՜ն յուշիկ,
Բուրմունքներով շռայլ շռայլ,
Քու անհուն գգուանքով,
Մշտարծարծօրէն, խելահեղձօրէն,
Վայրկեանին մէջ քու համբոյրը ձօնելու:

Եւ յետոյ յանկարծ նորէն,
Մեղկ հեշտութեամբ,
Հոգւոյս իմ մօտէն,
Այնքա՝ն մեղմ, այնքա՜ն յուշիկ,
Դիւթանքներով փայփայուն,
Քու անհուն գգուանքով,
Մշտարծարծօրէն, խելահեղձօրէն,
Իմ մթագնած հոգւոյս մօտէն,
Լուսարագ վայրկեանին մէջ մեկնեցար:

Այս իրիկուն իմ կիսամութ խցիկիս մէջ,
Քու անցքէդ մարած լապտերիս ճրագը վառեցի,
Որուն փալփլուն լոյսին տակ,
Փնտռ՜եցի զքեզ մինչեւ լոյս արեգակ:

Յովհաննէս Ասպետ

Վերի բանաստեղծութիւնը «Սիրոյ Քնարի» ի մէջ մաս կը կազմէ.

Saturday, September 26, 2015

BANNED BOOKS WEEK 2015: September 27-October 3

The Armenian Poetry Project joins the ALA's (American Library Association) Office for Intellectual Freedom (OIF) in promoting awareness of challenges to library materials and celebrating freedom of speech during Banned Books Week.

A challenge is defined when attempts are made to remove or restrict materials, based upon the objections of a person or group. A banning is the removal of those materials. Challenges do not simply involve a person expressing a point of view; rather, they are an attempt to remove material from the curriculum or library, thereby restricting the access of others. As such, they are a threat to freedom of speech and choice.

For more information, check the ALA's link: http://www.ala.org/bbooks/bannedbooksweek.

Thank you for supporting the freedom to THINK.


Lola Koundakjian
Producer and Curator
The Armenian Poetry Project

Saturday, September 19, 2015

Book event in Southern California

JACQUELINE TCHAKALIAN INVITES YOU
TO A PUBLICATION PARTY / READING OF HER BOOK

 THE SIZE OF OUR BED

RED HEN PRESS

SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2015
8:00 PM

BEYOND BAROQUE LITERARY ARTS / CENTER
681 VENICE BLVD.
VENICE, CA 90291

WINE AND ARMENIAN MEZZA SERVED 
BEFORE AND AFTER THE READING

Monday, September 14, 2015

Նազենի Տէր Միքայէլեան։ ՎԱՐԴԵՆԻՍ

Վարդենի՛ս աղուոր, լեցուն վարդերով
Շուքիդ տակ  նստած՝ լուսնակ գիշերով՝ 
Երազ հիւսեցի արծաթ թելերով,
Արծաթ թելերովծաղկի բոյրերով։

Գարունը   գնա՜ցտիաւր  ես հիմակ
Կմախք մը չորցած, լո՜ւռ ու գլխահակ.
Ու տերեւդ դեղնած , թերթերըդ ցամքած,
Յոգնած կը նային՝ աչքերն ինծի բաց։

Հատ մը վարդերէդ՝ թերթերով թաւիշ,
Պահեր եմ  գաղտնիխորքը  դարակիս. 
Բիծերով նաշխուն,   գիծերով   թագուն. 
Որոնք կր խօսինինծի  օրն ի բուն։

Ձմեոը կ՚անցնի՜, կուգայ  նոր գարուն
Կը ժպտի՜ս  նորէն , վարդենիս եւ դուն
Ու մենք քով քովի կ՚երազենք նորէն
Երագներ աղուորերագ նկարէն

Քեգի  նոր  վարդերինծի  նոր  իղձեր
Նոր նոր տենջանքներ, նոր արշալոյսներ
Երկինքներ  կապոյտ, շողեր  արեւի
Հոգւոյս   չափ  անմեղսրտիս չափ բարի:Nazénie Der Mikaélian

Née à Arapkir, ville d'Arménie, Mlle Der Mikaélian 
est la plus jeune de nos poétesses. Comme une rose 
de Chiraz, son âme délicate et nostalgique est toute 
imprégnée des parfums d'Orient. Elle a publié en 1927, 
à New-York, un beau recueil, « Les Lis », qui a été 
favorablement accueilli par nos cercles littéraires.

A mon rosier

Mon beau rosier chargé de roses, 
Assise sous ton ombre, à la nuit étoilée, 
J'ai tissé des rêves par des fils d'argent, 
Par des fils d'argent, aux parfums de fleurs.

Le printemps n'est plus.  Comme un frêle squelette,
Tu parais courbé, triste, silencieux:
Et tes pétales fanés, tes feuilles desséchées
Me regardent, hélas ! mélancoliquement...

Mais je cache, discrète, au fond de mon tiroir, 
Une seule de tes roses, avec ses feuilles de velours, 
Avec ses taches vermeilles et ses lignes délicates, 
Qui parle à mon cœur un secret charmant.

L'hiver va passer ; au nouveau printemps 
Tu souriras bientôt, ô mon rosier ! 
Et nous allons faire encore côte à côte, 
Des rêves caressants, des rêves délicieux.

Les nouvelles roses pour toi, les nouveaux désirs pour moi :
O tendresses liliales, aurores radieuses,
Ciels bleus et clairs, rayons du soleil,
Purs comme mon cœur, innocents comme mon âme !

Sunday, September 13, 2015

Նազենի Տէր Միքայէլեան։ Մո՛ւթ ու Լո՜յս

Թո՛ղ  դիտէ  աչխարհ աչքով Արգոսի 
Մեր ու ձեր լոյսերն անա՛րգ թշնամի. 
Թռիչքը Հայուն քու մութին  դիմաց
Քեզ մեր վըրէժին սեւին է գամած։

Մեր հայաշխարհն է  ադամանդ  շողակ
Հոն  Կը սաւառնին աչխատանք ու կամք
Հնձան ու հնձուոր ըմպեր են արեւ
Փա՜ռք իր որոշման, վերե՜լք յարատեւ։

Շղթայազերծուեր մե՛ր սարն ալ տիտան 
Նա վայել է մեզ, սպիտակ է ան
Դուք հազար Ներոն, մենք անմեղ նոխազ
Անուննիգ ջնջուերՄե՛նք ըլլանք անհաս։Նազենի Տէր Միքայէլեան, «Ոսկեմատեան» Փարիզ 1961, Imprimerie Araxe

Saturday, September 12, 2015

Նազենի Տէր Միքայէլեան։ ԶԱՐԹՕՆՔ

Արթնցէ՛ք Հայեր , արթնցէ՛ք ընդոստ
Հրգեհ կայ ,  հրդե՜հ,
Ձայնեցէք չորս դին
Մանկիկներ  կ՛այրին.
Մանկիկներ Հայուն, հայոց լեզուին հետ,
Խարոյկն է բարձր ու հագարթեւեան,
Օտար  աչքին  դէմ
Շարժանկարի սլատկեր մըն է լոկ
Տօնավաճառի բա՜րձր  շահաստան.
Տեսէ՛ք հաց կուտան  մեր աՆուան  փոխան,
Հայաստանն է լոկ  երկինքն  Յարութեան։

Վարդն  է Ռօզ դարձեր ու Յակոբը  Ժագ 
Օտար զոյգ թեւեր  գգուանքով համակ 
Փայլուն լոյսերու տակ մեզ կը տանին
Համբաւ եւ քսակ կը պարարտանան
Ուրացումն է լոկ նոր դարուն պաշտպան
Մեռի՛ր հայ  անունթո՛ղ ես բարձրանամ։

Անուշ հայրենիք, իմ լոյս Հայաստան 
Հասիր ըշտապով ու սա ծովամոյն 
Հայերուն տուր  լաստ 
Խոր գիտակցութեան 
Արագ շարժումը
Ելոյթը  հրաշք։Նազենի Տէր Միքայէլեան, «Ոսկեմատեան» Փարիզ 1961, Imprimerie Araxe

Friday, September 11, 2015

Գիրք մը ու հեղինակ մը՝ Նազենի Տէր Միքայէլեան « Ոսկեմատեան»

Նազենի Տէր Միքայէլեան ծնած է Արաբկիր։ Իր « Ոսկեմատեան» կամ Վարդենիք Երկրորդ գիրքը տպուած է Փարիզ 1961-ին ու իր վերջին գիրքն է ըստ մեր պրպտումներուն։

Հարիւրէ աւելի էջեր կը ներկայացնեն արդէն հմուտ ու հասուն բանաստեղծ մը։

Սեպտեմբեր ամսուն ընթացքին պիտի ներկայացնենք մի քանի քերթուածներ իր գրքերէն։

Բարի վայելում։

ԼԳ


Thursday, September 10, 2015

Un livre, un auteur: Astour Navarian et l'Anthologie des Poètes Arméniens


Traduction des oeuvres de poètes arméniens du 19 et 20ème siècles, de Kamar Katiba à Nazénie Der Mikaëlian.

Publié à Paris, en 1928, cette anthologie contient 43 auteurs et 240 pages. 

Préface de M. Henri LICHTENBERGER

Wednesday, September 09, 2015

Jack Antreassian: Farewell

I.

Will I see Yerevan again again
walk in the streets that intersect my past
inhale again the incense of dead ends

and hear the echo now receding fast 

the summons of ancestral pleas no more 
except perhaps by reveries possessed

no more however much I weep the door
between has rusted on its hinge I come
to you on knees turned red with blood and sore

but no one comes to me I wait in numb
expectancy invoking love and prayer
and worlds beyond your world if only some

could venture to this shore and with me dare 
beguile those wretched siblings joy despair


II

I see Armenia in my father's face
the age inscribed with twisted squirming lines
beneath a thin veneer of stoic grace

a smile not certain it should smile benign 
curved in a wistful arc small flecks of fear 
flawed diamonds out of place a crude design

of frayed illusions to redeem the cheer-
less image of a world not his but rude 
alternative to death the hymns he hears

are anthems of the dispossessed imbued 
with vestiges of faith the resonance 
an echo of a past aspersed pursued

by wilful demons taunting his laments 
forever victim of his innocence.Ill

Others prevail who revel in their pride 
indulging fantasies of eminence 
insensitive to time's recessive tide

the brawling scavengers of violence 
who for their tribal glory sacrifice 
what lingers yet of love and innocence

heralds of genocide quick to devise 
a righteous warrant for a filial curse 
insinuating virtue in their lies

so many have excelled among them first 
the Turks discerned that hell has its rewards 
but not for us the slaughtered and dispersed

who seek not death although by death restored 
better to bare the neck than wield their sword.


Jack Antreassian, Armenia: Reflections in Verse, Ashod Press, New York, 1986.

Tuesday, September 08, 2015

Gregory Djanikian: Dark Wings

Now is the time to say
something for the animals 

felled by gunshot and broadax 
cluster bomb and bayonet

who have lain curled in their own blood 
without succor or consolation 

their flanks torn apart, 
their fibulas shattered,

the muscles of their rippled 
animal strengths untendoned, 

horses in their heavy tranquility,
dogs snuffling the marshy grass 

by river bank, by well-spring, 
the sleek, undaunted cats, the goats

meandering by olive groves 
without notion of bullet or 

impending boom of artillery, 
a hot sharp sting of pain

felt in the deepest folds 
where nothing, neither claw, nor tooth, 

nor talon, nor the brightest shoots
of light has ever reached


Gregory Djanikian, So I Will Till the Ground, 2007, Carnegie-Mellon University Press

Monday, September 07, 2015

ԶԱՐԵՀ ԽՐԱԽՈՒՆԻ: ԼԵՌԸ

Չըլլայ որ
Երբ լեռն ի վեր մագլցիք
Չըլլայ որ
Խօսիք խնդաք պոռաք կանչէք բարձրաձայն -
Ան դառնացած աստուած մըն է նախնական
Որ մարեր է ալ դարբնոցն իր շանթերու.
Հերոս մըն է ձիւնասպիտակ մազերով
Ու խորշոմած երեսով
Ա՛լ անկարող զէն ու զրահ կրելու.
Մարգարէ մ՚է - որ թէպէտ
Մոռցուած է երկինքէն
Դեռ աչքերը վեր է յառած՝ նոր պատգամի կը սպասէ...
Զգո՛յշ որդի - չըլլայ որ
Երբ լեռն ի վեր բաձրանաք
Պատկառանքը ձգէք ձեռքէ յարգանքի մէջ թերանաք
Խօսիք խնդաք պոռաք կանչէք բաձրաձայն
Ու խանգարէք անոր քունը դարաւոր.
Որովհետև
Թէև չունի ո՛չ որոտում աստղագոռ
Ո՛չ կայծակի շեղբը բոցէ ո՛չ անէծքը նախահօր -
Սակայն երբ դուք
Խաղ ու խինդով իր խոնջած սիրտը խոցէք
Իր աչքերը լուսազուրկ
Կու լան կսկիծն անզօրին
Արցունքները կը քարանան կը սառին
Անցեալի հոծ բարձունքին
Հոյաթաւալ ժայռ կ՚ըլլան
Կամ ձիւնակոյտ մը ահեղ
Ձեզ կը ճզմեն ամբարտաւան ճանճի պէս։

ԶԱՐԵՀ ԽՐԱԽՈՒՆԻ

Նոյեմբեր 3, 1964
«Ես և Ուրիշներ»

Իսթանպուլ

Sunday, September 06, 2015

Jacqueline Tchakalian's book tour in New York State

Jacqueline Tchakalian will be reading in New York state during the early part of September. 

Thursday, Sept. 10 - Astoria Bookshop - Astoria, New York - 7:30 PM (Featured reader with the Boundless Tales series )

Friday, Sept. 11 - Hudson Valley Writers' Center - Sleepy Hollow, New York - 7:30 PM - with Francine Maxime and Marion Brown

Sunday - Sept. 13 - The Bowery Poetry Club - New York, NY - 3:30 PM - Red Hen Event - with Mark Rozema, Sean Bernard, Tom Janikowski and Mac Gilvray

Saturday, September 05, 2015

Sylva Boyadjian-Haddad: Treading On A Land Mine

Be mindful crossing the desert
Let your boots land softly on sand

(Check your arrogance at the gate
Clear your mind of fear)

You could as well be treading on
A poet’s grave as an old mine

This poem was published in Salt  (Finishing Line Press) in 2011.

Friday, September 04, 2015

Sylva Boyadjian-Haddad: Peace

It must have been dark by then
since in the distance I saw stars
dead millions of years shine

their light on usThis poem was published in Salt  (Finishing Line Press) in 2011.

Thursday, September 03, 2015

Գիրք մը, հեղինակ մը՝ Եդուարդ Պօյաճեան: Ծննդավայր կորուսեալ
ՁՄԵՌ    ՏԱՐԱԳՐԻ

Ձմեռ Է ցուրտ
Ալ մերկ ու պաղ
Ձմե՜ռ Է մութ
Անձրեւամաղ:

Փողոցն ի վար 
Կ՚երթայ քամի
Օձագալար 
Ու դժպհի։

Կը տեղայ ձիւն
Լո՜ւռ, անդադրում,
Ոչ մէկ հծծիւն
Ամէն տեղ քո՜ւն:

Չկայ ոչ ոք
Ոչ մէկ նոբ բան
Լոկ ծնկաչոք 
Հիւղակներ կան։

Չկա՜յ, չկա՜յ,
Բնաւ արեւ
Քամին կու լայ 
Լոկ մեր վերեւ:

Պանդուխտ ենք մենք
Չունինք ոչինչ
Հայ մա՜րդ ենք մենք
Մահուան դէմ ջինջ:

Տարագիրի 
Կեանքն է նման 
Իր նոր կայքի 
Տխռւր ձմրան։

«Ծննդավայր կորուսեալ», Պէյրութ 1984

Tuesday, September 01, 2015

ART & MEMORY exhibit and reading in Toronto
Sunday, September 27, 2015 – 2:30PM 

Remembering Through Poetry

Dr. Herand Markarian, Keith Garebian, Dr. Alan Whitehorn  

Arta Gallery,
The Distillery District 14 Distillery Lane
Toronto, ON M5A 3C4 

For more information contact Vatché Iskedjian,
(416) 578-9740
Email Address: info@artandmemory.ca
Website: artandmemory.ca
Social Media Links: twitter.com/1915_2015

Monday, August 31, 2015

Literary Quote for August 2015


…«հոգիս թռչնիկ մըն է,
Օդ ու լոյսի, երգ ու ծիծաղի կարօտ,
Բայց երգը, որ իր ալուցքէն կը թռչի,
Անտես ու ստուերոտ սանդուղներու վրայ
Կ’իյնայ շնչահեղձ:
Շողա՜, շողա՜, բարի՜ արև, հինա՜նդ եմ…»


ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ

Alan Semerdjian and Aram Bajakian collaborate with PRIMER


Armenia, you are more than a piece of ass parade on the newsfeed.
Armenia, you are the split decision.  Armenia, the schism.
The first tribe to be converted.  Armenia is a country of a metaphor
tucked into the folds of breath and veil.  In between forever
bordered and borderlust, in love with a mountain felt
in the pit of the groin.  This aching, this naming,
this never having, thick with Eurovision’s beard, sick with genocide, 
sucking the holy thumb and the Russian cloak spit on with angels, 
miles with lambs, cathedrals, monasteries, characters in suits 
working on tracks with impeccable shoes, pride cascading down 
the runways, more than all of this, a lake cupping the delicious seeds
of history, which may or may not ever break the internet.
I want to write a poem for you, young Armenians from here to there.
I want my poetry to ring loud and clear like a song from a mountain
for all the girls and boys who eat dolma, for the marginalized
who eat dolma, for the wealthy, for all of us ate dolma once in our lives.
I want to make something that makes sense for you and all of them,
and because some poetry just doesn’t make sense with all its matter
of fact witty humor and subtle stabs and no big heart and big laugh,
I want to make a poem that slides off of William Saroyan’s mustache
and lands in a plate of fasulya.  I want to write a poem that shines a flash-
light on the dark rooms of my grandfather’s house of art and your grandfather’s 
and your great grandmother’s and her sister’s and their brothers’.
I want to make sure that my words don’t alienate but reverberate, make sure 
that everyone in Kentucky even, near the beautiful Ohio River, in the Galt House
overlooking the pedestrians, the walkways and highways and in every way
can relate in the heart and in the head.  If Tom Sawyer were Armenian,
he’d throw pomegranate seeds at the girl or boy he loved and use the tongue
to make sure each and every last one is tasted and swallowed.  If Emily Dickinson
were Armenian, well, she already is – pause and hesitation equal longing,
and longing is what we know, young Armenian beauties, what we use
to mark the time, the great and indifferent calendar of the internal universe,
which is, after all, the only real universe for us or for anyone with a heart.
And if Neruda were, and if Anansi, and if Obama, and if Mother Teresa.
I want to make something, anything, that fills even a part of your void, 
young Armenians from here to there, even if you think you’ve filled it up
with prayer, culture, or lahmajoun, friends, miles, or Facebook, modernity or 
solemnity, genuflection, navigation, or irrigation for the new gardens
of the world.  The void, which is everyone’s void, every nation, every person
forgiving and forgiven.  I want to write a poem.  And give it to you.  Now.

The audio clip of this poem is available at http://www.lolakoundakjian.com/RSS/Primer.mp3

Writer, musician, and educator Alan Semerdjian’s poems and essays have appeared in over a hundred print and online publications and anthologies including Adbusters, Diagram, Ararat, and Brooklyn Rail.  He released a chapbook of poems called An Improvised Device (Lock n Load Press) in 2005 and his first full-length book In the Architecture of Bone (GenPop Books) in 2009, which Peter Balakian has described as “dynamic” and “well worth your reading.”  His songs have appeared in television and film and charted on CMJ.  He earned his MFA at Goddard College in 2002 and currently teaches English at Herricks High School in New Hyde Park, NY.  Alan resides in New York City’s East Village.


Guitarist Aram Bajakian has worked extensively with Velvet Underground frontman Lou Reed, jazz vocalist Diana Krall and avant garde maven John Zorn. Bajakian's latest solo album, there were flowers also in hell (2014, Sanasar Records), has received universal praise, and was called "one of the best instrumental rock records of recent years," by New York Music Daily. Bajakian’s other 2014 release entitled Dálava, is a collaboration with his wife, vocalist Julia Ulehla, and was called "groundbreaking" by Vancouver’s Georgia Straight and “a masterpiece” by acousticmusic.com. Bajakian received a Masters Degree in Music Education from Columbia University’s Teachers College in 2002. 
“Primer” is the first in a series of collaborative experiments between Alan Semerdjian and Aram Bajakian combining poetry and music.

Alan writes: The poem is a bit of a meditation (Ginsberg style?) on this desire to connect and embrace the other side of our hyphenation.  It stemmed from the attention (good and bad) on social media newsfeeds and beyond around the Armenian Genocide centennial, the reverberations of that attention, etc.  Aram's wildly inventive and free guitar playing was composed after the poem was written from the other side of North America and then pasted together to make what you have here.  It's an idea that was born quickly with lo-fi punk aesthetics and, hopefully, old-school avant-charm.  We all want to write for each other in the end.  The many of us.  And be heard.  Sincerely.  

This collaboration it is being released jointly through both Hye-Phen Collective and The Armenian Poetry Project.