Wednesday, September 06, 2006

Introducing: Gohar KhachatryanGohar Khachatryan was born in Yerevan in 1987. She’s currently studying psychology at the Moscow State University. Gohar started writing poems in Armenian and Russian at the age of 16-17. She has diverse interests.Չեմ ժխտում ցավս ուսերիս վրա
Հանգիստ եմ կարծես ամոքաց հոգի
Դրել են գլխիս վերևում վրան
Ժպիտ են ուզում ժպիտ չեն տեսնի:

Ու հովհարներ են գալիս երազում
Թևերի անհոգ ազատ թռիչքներ
Ու ետ եմ գալիս պայքարի սրով
Ինձ նմանների հոգիներ փրկել:


5/09/2006

Գոհար Խաչատրյան

Copyright Gohar Khachatryan

No comments: