Monday, October 10, 2011

James Baloian: Arriving in the New World

Like empty shoes
Words
Gestures of a blindman
In the face of a mirror


The Earth trembles over
Your orphan blues, I see clearly
Through a broken glass


Outside the earth is barren
Your fingers dig the graves of young roots
Hives of honey...
Choke of nightmare sweat


Tomorrow the city stumbles
With population
And law
The thin shadow through a green visage
Of winter
The future pitched with each step


I see you oldman
Closing the dark
With invisible breath
You hidden like a treasure
Naked


Landing barefoot in the New World.


James C. Baloin
From The Ararat Papers, 1979Գալուստ Նոր Աշխարհ

Դատարկ կօշիկներու նման
Բառեր
Կոյրի շարժուձեւեր
Հայելիի դէմ


Աշխարհ կը դողայ                                                                  
Որբի քու ողբէդ, յստակ կը տեսնեմ                                       
Կոտրած բաժակի մը մէջէն                                                        


Դուրսը հողը ամուլ է                                                                   
Մատներդ կը բորեն մատաղ արմատներու շիրիմները      
Մեղրի փեթակներ...                                                                     
Կը խեղդուին մղձաւանջի քրտինքէն


Վաղը քաղաքը կը սայթաքի
Բնակչութեամբ
Եւ օրէնքով
Դալար դէմքին ընդմէջէն նիհար ստուերը
Ձմեռին
Ապառնին մղուած ամէն մէկ քայլին


Կը տեսնեմ քեզ ծերուկ
Անտեսանելի շունչով
Կը փակես մութը
Պահուած գանձի նման                           
Մերկ


Բոպիկ ոտք կը դնես Նոր Աշխարհ.
...............................................Ճէյմս Պալոյեան
1979
Թարգմանեց՝ Թաթուլ Սոնենց

No comments: