Wednesday, June 13, 2012

ԶԱՀՐԱՏ։ Սամուէլին Երկրորդ Սէրը


1
- Օրը այսպէս կ՛անցնի –

Վերելակը վեր
Վերելակը վար
Վեր - վար
Վերելակը վերՍամուէլ վեր
Վերելակը վարՍամուէլ վար
Վեր վար վեր վար Սամուէլ վեր
Վեր վար վեր վար Սամուէլ վար
Նատիան կու գայվերելակը վեր
Նատիան կ՛երթայվերելակը վար
Սամուէլ Սամուէլ Սամուէլ վեր
Սամուէլ Սամուէլ Սամուէլ վար
Սամուէլ վեր
Սամուէլ վար
Վերվար

2
- Երբ Սամուէլ առանձին է –

ՆանՆատիաՆատիատի
ՆանՆատիաՆատիանա
Սամուէլ վեր
ՆանՆատիաՆատիատի
Սամուէլ վար
ՆանՆատիանաննատի

3
- Երբ Սամուէլ եւ Նատիա վերելակին մէջ են –

Անոր նայիլոչՍամուէլին աչքերը վար
Թէ չնայիլոչ - Սամուէլին աչքերը վէր
Սամուէլին աչքերը վար
Զինքը սիրելոչ - Սամուէլին սիրտը վար
Թէ չսիրելոչ - Սամուէլին սիրտը վեր
Սամուէլին սիրտը վեր

4
- Երբ Սամուէլ վերելակին մէջ առանձին կ՛իջնէ վար –

Վար Սամուէլ վար
Սիրուեր էչէ սիրուերՍամուէլվերելակը վար
Կը սիրեմ ըսեր էչէ ըսէր - Սամուէլվերելակը վար
Վար Սամուէլ վար

5
- Օրը այսպէս կ՛անցնի –

Վեր - վար
Վերելակը վերՍամուէլ վեր
Վերելակը վարՍամուէլ վար
Վեր վար վեր վար Սամուէլ վեր
Վեր վար վեր վար Սամուէլ վար
Նատիան կու գայՍամուէլին սիրտը վեր
Նատիան կ՛երթայՍամուէլին սիրտը վար
Սամուէլ վեր
Սամուէլ վար

Samuel’s Second Love

1

- The day goes on like this –

Elevator up
Elevator down
Up – down
Elevator up – Samuel’s up
Elevator down – Samuel’s down
Up down up down Samuel’s up
Up down up down Samuel’s down
Nadya comes – elevator up
Nadya leaves – elevator down
Samuel Samuel Samuel’s up
Samuel Samuel Samuel’s down
Samuel up
Samuel down
Up - down


2
- When Samuel is alone –
Nan – Nadya – Nadya – Dee
Nan – Nadya – Nadya – Na
Samuel up
Nan – Nadya – Nadya – Dee
Samuel down
Nan – Nadya – Nan – Nadee


3

- When Samuel and Nadya are in the elevator -

To look at her – no – Samuel’s eyes down
Or not to stare – no – Samuel’s eyes up
Samuel’s eyes down
To love her – no – Samuel’s heart down
Or not to love her – no – Samuel’s heart up
Samuel’s heart up


4

- When Samuel rides down alone in the elevator -

Down Samuel down
He is loved – not loved – Samuel – elevator down
I love he said – didn’t say – Samuel – elevator down
Down Samuel down

5
- The days goes on like this –

Up - down
Elevator up – Samuel’s up
Elevator down – Samuel’s down
Up down up down Samuel’s up
Up down up down Samuel’s down
Nadya arrives – Samuel’s heart up
Nadya leaves – Samuel’s heart down
Samuel up
Samuel down


Translated by Lola Koundakjian
No comments: