Saturday, January 05, 2013

Թալին Եօզգալայճը։ Անվերնագիր սկզբունք


Կաթիլ մը սառ եմ ես, ամենամեծ ժայռը ճաթեցնող,
Ափ մը հող եմ ես, արմատներով հզօրացող
Խենթ հով մըն եմ ես, օրէնք ու սահման չճանչցող
Լուսաւոր մտածում եմ ես, կոշկոռ կապած ուղեղները մաշեցնող
Կտոր մը հաց եմ ես, թափուած քրտինքով սրբացող
Անվերնագիր սկզբունքն եմ, ստրկութեան բոլոր լուծերը քանդող։


UNTITLED PRINCIPLE

I am a drop of ice, causing huge rocks to burst,
I am a handful of earth, strengthening from its roots,
I am a crazy wind, not knowing laws or bounds,
I am a brilliant thought, gnawing some callous minds,
I am a piece of bread, blessed by sweat of hard work,
I am the untitled principle, breaking all slavery yokes.

Talin Özkalaycı
Translated by Dora Sakayan

2 comments:

Jano Kamciyan said...

How do I submit a poem?

Lola Koundakjian said...

http://www.lolakoundakjian.com/RSS/APPsubmissions.pdf