Tuesday, January 15, 2013

Ռուբէն Խաժակ։Քանի որ կամ


Քանի որ կամ՝
Պիտի պոռա՛մ,
Պիտի գոչե՛մ ու կանչե՛մ:

Քանի որ կամ՝
Պիտի գրեմ,
Միշտ յիշեմ ու պատմեմ:

Քանի որ կամ՝
Պիտի ըսեմ,
Մինչեւ մահ պիտ' բողոքեմ:

Պիտի պոռա՛մ,
Քանի որ կամ,
Քանի որ կան,
Քանզի կուրանան...


- Ռ. Խաժակ
Թորոնթօ, 2010

Լոյս տեսած է Թորոնթօ-ի «Արծիւ» պարբերաթերթին մէջ։While I still am --
I shall scream,
I shall yell and declaim.

While I still am --
I shall blame,
Recall and reclaim.

While I still am --
I shall tell all,
Protest till the final fall.

I shall scream,
While I still am,
Against all
Those in vile denial...

.................. Rupen Khajag
Translated by Tatul Sonentz

No comments: