Monday, August 30, 2021

Հենրիկ Էդոյան: ՕԳՈՍՏՈՍ


ԱՐԵՎԸ սրբում է ուսերս հոգնությունից –

ես այստեղ մնալ չեմ կարող, որովհետև


ամառն ասում է – «Հավաքիր իրերդ,

գնանք այստեղից, արդեն ուշանում ենք»:


Սա իմ ժամանակն է,

իսկական ժամանակը –

կատարելու այն, ինչ պետք է կատարվեր,

եվ ասելու այն ինչ պետք է ասվեր:


Խոսքի ժամանակը,

փրկության ժամանակը,

բարձրացումը սիրո հզոր թևերի –

ապրելու ժամանակը,


եւ վերջապես կատարյալ

իմ կյանքի ժամանակը,

պսակի մեջ Կույսի համաստեղության:


AUGUST

The sun wipes away tiredness from my shoulders

I can't stay here, because

summer is saying - “Pack your things,

let's go from here, we're already late.”


This is my time,

the real time -

to do that which must have been done,

and say that which must have been said.


The time of the word,

the time of salvation,

the raising of love's mighty arms-

the time to live,


and finally the perfect time

of my life,

in the nuptials of the Virgo Constellation.


Henrik Edoyan

translated by Hasmig Kurdian

No comments: