Sunday, May 07, 2006

Լեւոն Մուրադեան: ՀԱՅՐԴ ՉԿԱՅ

Ու ոչ ոք չի հարձցնում.
-Ինչպես տեղ հասար, որդիս
Մեղուները
Հաւաքեցին յոյսը.
Դու սովորեցիր հաւատալ
Մեղուները
Հաւաքեցին երգը.
Դու սովորեցիր սիրել
Մեղուները
Հաւաքեցին ցաւը.
Դու սովորեցիր ապրել
Հայրդ չկայ.
Ու ոչ ոք չի հարձցնում.
-Ինչպէս հայր դարձար, որդիս

Click the link to hear Levon Muradyan's
Your Father has Vanished, read by Lola Koundakjian.

Your father has vanished
Yet no one asks
"How did you make it, son?

The bees
Took your hope
Yet you learned to hope

The bees
Collected the songs
Yet you learned to love

The bees
Gathered the pain
Yet you learned to live

Your father has vanished
Yet no ones asks
"How did you became a father, my son?"


Translation by Lola Koundakjian

1 comment:

hayko said...

Thank you Lola, this couldn’t be better than this. Thank you again