Sunday, May 21, 2006

Lola Koundakjian: After the Exhibit/Գիշերը՝ ցուցադրութենէն ետք

Click to hear After the Exhibit, read by the author, Lola Koundakjian.

Գիշերը՝ ցուցադրութենէն ետք

Ի՞նչ կը կարդաս.
Ինչու՞ կը կարդաս.
Ըսէ՛
Բացատրէ՛ այդ ծարաւը

Գիշերը կը քնանա՞ս։
Պատմէ երազներդ, երաժշտութեամբ.

Նայիր – երեսս կը ժպտի – քեզ համար։

Մայիս 12, 2006


Here is the translation.

"The evening, after the exhibit
What are you reading?
Why do you read? Tell me!
Explain that thirst...
Do you sleep at night?
Tell me your dreams, with music
See, I am smiling, for you."

Copyright, Lola Koundakjian, 2006

No comments: