Wednesday, May 17, 2006

Lola Koundakjian: You speak with your hands

Կը խօսիս ձեռքերով
Բայց աչքերդ ուրիշ բաներ կ՛ըսեն.
Շրթներդ կը ժպտին
Բայց աչքերդ հակառակը կը մատնեն:

Լօլա Գունտաքճեան – Մայիս 16, 2006

This poem has appeared in PAKIN Armenian literary journal in its September 2009 issue.

"You speak with your hands
But your eyes tell me something else
Your lips smile
but your eyes betray them."

Translated by the author

Copyright Lola Koundakjian 2006

2 comments:

alan semerdjian said...

lovely sparse words gigantic sentiment

Anna Djirdjirian said...

Absolutely beautifu !!!