Tuesday, February 19, 2019

Diana Der Hovanessian: TWO ARMENIANS WALKING ON SUNDAY

1.

Walking with an Armenian 
is different 
from walking with anyone 
else. 
In the first place 
he will try to catch 
up with another Armenian 
unless you happen to be one. 
In the second place 
he'll keep looking 
sideways for another Armenian 
unless you happen to be one. 

Laughing with an Armenian 
is different 
from laughing with anyone 
else. 
You know 
you're laughing because 
you've survived. 

2. He'll lead you off the path 
and like tasseled whips 
the grass will beat lightly 
against your legs 
as you plough through 
for motion 
not direction, 
for denseness that makes a path. 

3. "What does that butterfly 
mean? The one that flies 
over your head" 
"Is it a monarch 
or phantom blue?" 
"It's white. 
Small and white." 
"That's one of the ghosts 
of the 34 Armenian dialects 
inquiring into 
our quiet." 

4. And when two Armenians 
are quiet it's not 
because there's nothing to say. 


Diana Der Hovanessian, How to choose your past, Ararat Press, 1978


ԵՐԿՈԻ ՀԱՅԵՐ ԿԸ ԳԱԼԵՆ ԿԻՐԱԿԻ ՕՐՈՎ

1. 
Քալելը հայու մը հետ
տարբեր է
ոեւէ ուրիշի հետ
քալելէ։
Նախ՝ 
ան մէկ քայլով ոստում կ՛ընէ
ունիշ հայ մը բռնելու համար.
եթէ արդէն դուն անոնցմէ մէկը չես։
Ապա՝
կողմնակի կը նայի
ուրիշ Հայեր գտնելու համար.
եթէ արդէն դուն անոնցմէ մէկը չես։

Խնդալը հայու մը հետ
տարբեր է
ոեւէ ուրիշի մը հետ
խնդալէ։
Դուք գիտէք
պատճառը ձեր խնդուքին,
ձեր վերապրի՛լն է։

2.
Ան քեզ կը շեղէ ճամբէն,
եւ ծոպաւոր մտրակներու նման
խոտը պիտի ծեծէ
սրունքներդ, մինչ դուն
կը շարունակես հերկել
շարժման համար
եւ ո՛չ ուղղութեան 
հոծութեան համար,
որ ինքնին ուղի կը կազմէ։

3. 
«Ի՞նչ կը նշանակէ այդ 
թիթեռը, որ շարունակ 
կը թռչի գլխուդ վերեւ» 
«Արքա՞յ է արդեօք, 
թէ՝ ուրուակսն մը կապոյտ» 
«Սպիտակ։ Փոքր ու սպիտակ» 
«Հայերէնի 34 բարբառներուն 
ոգիներէն մէկն է ան՝
մեր լռութիւնը 
խուզարկող»

4.
Եւ երբ երկու Հայեր 
լուռ են. չի նշանակեր 
որ ըսելիք չունին:

ՏԱՅԱՆԱ ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆԷԱԵԱՆ

անգլերէնէ թարգմանեց՝

Կարիկ Պասմահեան


Translation by Gagik Basmajian, 1977 for Haratch, Paris, France

No comments: