Saturday, February 21, 2015

Եղեա ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ: ԱՅԼԵԻՍ ՄԻ՛ ԳԱՐ

Հոն   կը   նստէիր,
Գինիին փարչը քու տեղդ է նստեր
Այն օրէն ի վեր որ գացիր չ՛եկար...
Բաժակը ձեռքիս քեզի յիշեցի.
Կարմիր է գինին, կարմիր են շրթներդ,—
Բաժակը շրթիսԱյլեւս մի գար, ալ չեմ սպասեր քու վերադարձիդ
Գինիին  փարչը քու  տեղդ է   նստեր…

Վերջին բաժակս ահա կը պարպեմ
Այսօր Մոռնալու տօնը կը տօնեմ 
Ու գինովցեր եմ…։Եղեա ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ Փիւնիկ, թիւ 25, 1920

Yeghia Kasbarian was a painter and author. He was born in Kharpert in 1896 and died in Massachusetts in 1935. His self-portrait is below. His writing appeared in Փիւնիկ (Phenix) periodical, published 1920-22 in Boston, MA. Many of Kasbarian's paintings are at the National Gallery in Armenia. 


No comments: