Wednesday, August 17, 2011

Դերենիկ Դեմիրճյան։ Ա՜խ, Ինձ Մարդիկ...

Ա՜խ, ինձ մարդիկ խելա՛ռ տեսան,
Վրաս քար շա՜տ նետեցին.
Քարերն եկան` սրտի՛ս դիպան,
Վերքերն երկար մնացին...

Բայց քո նետած քարը խոշոր`
Սիրուս խելառ օրերում,-
Թաքցրել եմ շատ խո՜րն ու խո՜ր
Սրտիս արնոտ խորշերում...
God! These People

God! People took me for a fool,
They cast at me many a stone.
The rocks hit me in the heart,
And the wounds still linger on…

But the big rock that you threw
During my madcap days of love,
I still conceal deep, deep inside,
In my heart’s most hidden cove…

…………... Derenik Demirjian
Translated by Tatul Sonentz

No comments: