Friday, August 26, 2011

Յակոբ Ճելալեան։ Ե.Ր.Ա.Ն.Գ.Ն.Ե.Ր

Վարդը կարմիր է եւ վարդը բոց
Դաշտի ծիածանն է գլուխ-գործոց
Բայց երբ սէրերս կը լքեն զիս
Համբոյր կու տայ իմ սեւ սիրտիս:

Կեանքը կապոյտ է եւ կեանքը գորշ
Բաց ծով երբեմն, մերթ ծովախորշ
Ես սիրավառ եմ, ան՝ ծիրանի
Ես սիրոյ որբ եմ, ան կ՝արիւնի...

Յ.Ճ.-------------Աթէնք, 20/26-08-11

H.U.E.S

The rose is red and the rose is flame,
It is the meadows’ master work of art
But when my loves walk out on me,
It blows a kiss to my overcast heart.

Life looks blue and life looks gray,
Yet sometimes sea, sometimes bay
I burn with love, it seethes mauve
And bleeds, I am an orphan of love…

Athens, 20/26-08-11……………Hagop Jelelian
Translated by Tatul Sonentz

No comments: