Thursday, August 18, 2011

Դերենիկ Դեմիրճյան։ Էն Մարդիկ...

Ա՜խ, էն մարդոց կյա՛նքը չորնա,
Կյա՛նքս կերան մաշեցին.
Վարդս տեսան` ձեռքես առան,
Տրորեցի՛ն, չորցուցի՛ն.
Յարս տեսան` ձեռքես առան,
Ինձի աչքեն գցեցին,-
Օ՜ֆ, էն մարդիկ ջահե՛լ-ջիվան
Արեւ՛ կյանքս սեւցուցին...

No comments: