Tuesday, September 24, 2013

Իգնա Սարըասլան: Սիրոյ Բանուոր

Սիրեցի առանց կէտի
Առանց ստորակէտի

Նոր տող ըսին - ոչ ըսի
Տողադարձ - չակերտ ըսին - ոչ ըսի

Առանց գործադուլի
Առանց դադարի սիրեցի

Սէրս անսկիզբ տող
Սէրս անսպառ մելան
Սէրս անվերջ նամակ

Մինչ ես գինովցած
Նամակին տակ
Ստորագրութիւնս չդրի

Սիրեցի առանց կէտի
Առանց ստորակէտի

Սէրը յաւերժութի՞ւն էր միթէ
Թէ յաւերժութիւնը սէր - չգիտցայ:

23 Փետրուար 1977

LABOR OF LOVE

I loved without period
Without comma

They said new line – I said no
Aline – quotation marks – I said no

Without going on strike
Taking no breaks I loved

My love line without beginning
My love inexhaustible ink
My love endless letter

Inebriated
I forgot to sign
Under the letter

I loved with no period
With no comma

Was love eternity?
Or eternity love? I never knew!


……………………..Ikna Sariaslan
Feb. 23, 1977

Translated by Tatul Sonentz

No comments: