Sunday, May 31, 2015

Quote for the month of May 2015

Գրիգոր Օտեան Եղիազար Մուրատեանին

Ազնիւ ԷՖենտի
Ձեր գրած ճարտասանութեան դասագիրքը կարդացի, ՛
փոքրիկ գրքոյկ  մը որ  մեծ  եւ  հզօր բանի  մը  վրայ   կը
ճառէ։ՄԱՐԴՍ Ի ԲՆՈՒԹԵՆԷ ՈՒՐԻՇ ԶԷՆՔ ՉՈՒՆԻ, ԱՅԼ
ՄԻԱՅՆ ԽՕՍՔԸ, -- ՈՐ ԱՅՍ ԶԷՆՔԸ ԳՈՐԾԱԾԵԼՈՒ ԵՂԱ
ՆԱԿԸ ԿԸ ՍՈՐՎԵՑՆԷ՝ ՄԱՐԴՈՑ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆԸ Կ՚ՕԳՆԷ։
Ձեր առ իս ըրած ուղերձը կը պատուէ զիս եւ կը
յուզէ միանգամայն։   Ձեր սրտին նուէրն է այն  զոր շը
նորհակալութեամբ կ՛ընդունիմ առանց  փնտռելու  թէ  ի՛նչ
արժանիք ունիմ այդպիսի պատւոյ  մը,   զի  ինչ  որ  չեմ,
զայն տեսնել   կուտայ  յիս  Ձեր  սէրը։ Երանի՜ ինծի եթէ
այդ Ձեր բոլոր   պատրանքը  իմ  վրաս իսկանա՚յ օր  մը...

Գ. Ս. ՕՏԵԱՆ
25  Մայիս   1869 Կ. ՊոլիսNo comments: