Thursday, November 18, 2010

Լեւոն Շանթ: ԱԼԻՔԸ

Տե'ս, ալիքը մերթ կուռի
կնոջ լանջի պես դողդոջ.
ժանյակով մը փրփուրի
նուրբ սքողված է ամբողջ.
մերթ ալ ողորկ կը գոգնա
ծոցին պես զույգ սրտինքի,
ուր կույս սիրտ մը կը խոկա
աղվոր բաները կյանքի:
ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ, Երկեր, Սովետական  Գրող 1989

No comments: