Wednesday, February 01, 2012

Զահրատ։ Քար

                       Ա.
Քարը - որուն վրայ կը կոխէք կ՛անցնինք
Քարը – որուն վրայ կը թքնէք
Քարը
զոր կը նետէք իրարու գլխուն
լուտանքի տեղ
անէծքի պէս
Այդ քարը կ՛առնեմ գուրգուրանքով
սենեակս կը տանիմ –
կը ծնրադրեմ առջին
ու կ՛աղօթեմ

Բ.
Քար – իմս – իմ քարս – քար
քար սրտիս – քար երեւակայութիւններուս
քար – անկարելին – քար – անդրդուելին –
քար – իմս – իմ բաժինս – քար

Գ.
Կոխեցէք քարերուն վրայէն անցէք
Քարերուն վրայէն քարէ քար ցատկեցէք
Դիտեմ կարաւանները կենսուրախ
Դիտեմ կարաւանը հաստատաքայլ
եւ – սպասեմ հոս անվաղորդայն
քարացած – ես
Անցէք բարեկամներ կոխոտելով անցէք
Ես ինքս քար – քար

Դ.
Ու քարերն ինչ են որ ձեզի համար
Դուք կը նետեք զանոնք
Ես կը հաւաքեմ

Ե.
Կ՛աղօթեմ
Կը ծնրադրեմ առջին
այդ քարը զոր կ՛առնեմ գուրգուրանքով
Քար
որ անէծքի պէս
լուտանքի տեղ
կը նետէք իրարու գլխուն
Քարը – որուն վրայ կը թքնէք
Քարը – որուն վրայ կը կոխենք կ՛անցնինք
Քար – իմս – իմ քարս – քար


P I E R R E

A.
Cette pierre – que vous piétinez en passant
La pierre – que vous crachez dessus
La pierre
que vous vous lancez à la tête l’un à l’autre
aux lieu des insultes
comme malédiction
Je ramasse cette pierre avec soin
et je l’amène à ma chambre
je m’agenouille devant elle
et je prie

B.
Pierre – la mienne – ma pierre – pierre
pierre de mon coeur – Pierre de mes pensées
pierre – l’immuable – pierre – l ’imprenable –
pierre – mienne – ma part – pierre

C.
Piétinez la pierre et passez
Sautez d’une pierre à l'autre sur les pierres
Que j’observe les caravanes joyeuses
Que j’observe les caravanes résolues
et – que j’attend ici indéfiniment
pétrifié – moi
Allez-y mes amis piétinez et passez
Moi même pierre – pierre

D.
Que savez-vous des pierres?
Vous les jetez
Je les ramasse

E.
Je prie
Je m’agenouille devant elle
la Pierre que je ramasse avec soin
Pierre
que comme malédiction
aux lieu d’insulte
vous vous lancez à la tête l’un à l’autre
La pierre – que vous crachez dessus
La pierre – que vous piétinez en passant
Pierre – la mienne – ma pierre – pierre

ZAHRAD
Traduit par Tatoul Sonentz

No comments: