Wednesday, February 08, 2012

Diana Der Hovanessian: Playing with words

"Mirros are doors to that other world.
The dead walk through."
James Merrill

I looked into the mirror
and saw my great aunt's
beauty marks 
on my arm
fifteen years after
her death.
I looked into the mirror
and saw my father
whom I had never looked at,
only escaped.
I looked into the mirror
saw my face, blue
veined marble
colder than any reflection
should be.

Diana Der Hovanessian
From How to Choose Your Past, Ararat Press, 1978. 

ԲԱՌԱԽԱՂ

«Հայելիները այն միւս աշխարհի դռներն են,
Որմէ կ՛անցնին մեռեալները։»
                                                       Ջէյմս Մէրիլ

Նայեցայ հայելիին մէջ
եւ տեսայ մեծ մօրաքրոջս
ցաները
թեւիս վրայ
անոր մահէն
տասնըհինգ տարի ետք։
Նայեցայ հայելիին մէջ
եւ տեսայ հայրս
որուն երբեք չէի նայած,
լոկ փախուստ տուած։
Նայեցայ հայելիին մէջ
տեսայ դէմքս, կապոյտ
երակներով մարմար
աւելի պաղ քան որեւէ ցոլացում
կրնայ ըլլալ։

              Դայանա Տէր Յովհաննէսեան

Թարգմանեց՝ Թաթուլ Սոնենց

No comments: