Tuesday, February 07, 2012

ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

 ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆուիրուած՝


ԽՈՍՐՈՎ ԱՍՈՅԵԱՆԻ
«ԿԱՆՉԸ» ՊՈԵՄԻՆ

(Հրատարակուած՝ Լոս Անճելըս, 21 Սեպտեմբեր 2011ին)


Տեղի կ’ունենայ Չորեքշաբթի, 8 Փետրուար 2012, երեկ. ժամը 7-ին
«ԲԱԳԻՆ»ի խմբագրատուն, Պուրճ Համուտ, «Շաղզոյեան» Կեդրոն, Բ. յարկ:
ՀՐԱՒԷՐ

No comments: