Friday, February 03, 2012

Զահրատ։ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ

Կիկօ աչքերուն ակնոց է առեր
Ուր որ կը նայի կապոյտ կը տեսնէ
Երկինքը կապոյտ – ծովերը կապոյտ
Սիրած աղջկան աչքերը կապոյտ
Ուր որ կը նայի կապոյտ կը տեսնէ

Ակնոցը քթին չորս դին կը նայի –
Կ՛ըսես ծովերը կապոյտ էին միշտ
Կ՛ըսես երկինքը կապոյտ էր արդէն
Չի հաւատար որ – նոր տեսայ կ՛ըսէ
- Ակնոցը քթին չորս դին կը նայի

Կիկօ աչքերուն ակնոց է առեր
ՀԻՄԱ կապոյտը կապոյտ կը տեսնէDIFFERENCE

Kiko has bought glasses for his eyes
He sees blue wherever he looks
The skies blue – the seas blue
His sweetheart’s eyes blue
He sees blue wherever he looks

Glasses on his nose he looks around –
You tell him the seas were always blue
You tell him the skies were already blue
He won’t believe – I just noticed he says
-- Glasses on his nose he looks around


Kiko has bought glasses for his eyes
NOW he perceives blue as blue

Zahrad
Translated by Tatul Sonentz

No comments: