Tuesday, July 01, 2014

Հրաչյա Սարուխան։ Սիրերգ


Գիշերն անթիվ ստվեր ունի
Ու մարմին մի պաղ
Լուսնի դժգույն ուրվականը
Մոլորվեց մի պահ։
Սերս ինձնից թաքցրել են,
Տարել են հեռու։
Ես գիշերով դաշտ եմ գնում

Սերս փնտրելու։

Աշնանային խոտերի մեջ
Թախիծ կա դեղին։
Ինձ ասացին՝ անտեղի է
Արցունքդ լեղի
Գիշերն անթիվ ստվեր ունի
Ու մի պաղ մարմին
Լուսնի դժգույն ուրվականը
Դահիճ է կարմիր։

Հրաչյա Սարուխան (1947- )


LOVE SONG
 
The night has countless shadows
And a cold body…
The pallid ghost of the moon
For an instant went astray.
They have hidden my love from me,
Taken her far away.
I’m on my way to the fields in the dark
 
To look for my love.
 
There is a yellow sadness
Over the autumn grass.
I was told my bitter tears
Were unseemly…
The night has countless shadows
And a cold body…
 
The moon’s pale specter
Is a crimson slayer.
 
 
………………  Hrachia Saroukhan
Translated by Tatul Sonentz

No comments: