Saturday, July 26, 2014

Փանոս Ճերանեան։ Կարօտ

Սովոր էի
ձայնդ լսել,
հիմա ինչպէ՞ս լռութեանդ ընտելանամ:

Դէմքդ դէմքիս
լուսաբացի պայծառութեամբ կը շողար:
Հիմա անդէմ օրերու մէջ
քեզ ինչպէ՞ս փնտրեմ:

Ամէն կարօտ
քեզի տանող ճանապարհ մը ցոյց կու տար.
հիմա բոլոր ճանապարհները իմս են,
քեզ ո՞ւրտեղ գտնեմ...

2012

«Ազդակ Գրական» Թիւ 3, 2012


L O N G I N G
I got used
To the sound of your voice,
How can I now get used
To your silence?
Your face against mine
Beamed with the radiance of sunrise.
Now, in these faceless days,
How can I find you?
All yearnings
Pointed to where to find you.
Now all paths lead to me…
Where shall I find you?
………………..Panos Jeranian
Translated by Tatul Sonentz

No comments: