Thursday, July 31, 2014

Literary Quote for July 2014

Գերեզմանի մը քարին պէս ծանր ու թաց,

Զարնըւելով մեր ուսերուն յոգնաբեռ,
Իրիկունը կթաւալէր յամրընթաց…
Հրանդ Նազարեանց (1877 – 1962) «Անկարելի սէր»

No comments: