Saturday, March 06, 2021

Պաղտասար Դպիր։ Սիրոյդ կապեցայ

Սիրոյդ կապեցայ,

Գեղոյդ պատրեցայ,

Ով կենցաղ, իմ սուտ բարեկամ,

Ունայն վարեցայ:


Իզուր խռովեցայ,

Սնոտի դատեցայ,

Վասն անցաւորիդ եղկելիս,

Հալեալ մաշեցայ:


Հոգօք ցնորեցայ,

Խոտոր գլորեցայ,

Ի հրապուրանաց քոց գերիս,

Առեալ խմորեցայ:


Քանի խաբեցայ

'Ւ ի քեզ յարեցայ,

Բաց ի վենասէ՝ ողբալիս

Ոչինչ շահեցայ:


Արդ զոր խօսեցայ,

Ստոյգ բարբառեցայ,

Ուրեմն ապա յոյժ յիրաւի

Զքէն գանկատեցայ:

No comments: