Tuesday, March 30, 2021

Նարեկ արք. Ալեէմէզեան։ ՀԱՅԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ

Սփիւռք ………………………………………………………………………… Հայաստան

Հայաստան ……………………………………………………………………. Սփիւռք

Սփիւռք-Հայաստան          Հայաստան-Սփիւռք              Սփիւռք-Սփիւռք-Սփիւռքներ


Ինքնութիւն

Բազմինքնութիւն

Անինքնութիւն Այլինքնութիւն Այլութիւն Բազմայլութիւն

Հայինքնութիւն


Հայու 21-րդ դարու խճանկար

մշակոյթ ընտանիք դպրոց ակումբ եկեղեցի հայ դատ

        հայրենիք/հայրենիքներ


Այսպէ՛ս այստեղ

Այսպէ՛ս այնտեղ

Այսպէ՛ս ամեն տեղ

Այսպէ՛ս այսօր

Այսպէ՛ս վաղը

Այսպէ՞ս յաւիտեան…Անթիլիաս-Լիբանան 10 Մայիս 2014         

Նարեկ արք. Ալեէմէզեան
Յ.Գ. «ՀԱՅԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ»-ը կարելի է լսել այցելելով.- https://www.facebook.com/nareg.alemezian/

No comments: