Wednesday, February 04, 2009

Միսաք Մեծարենց: ՃԵՐՄԱԿ ՎԱՐԴԵՐ

Ըսպիտա՜կ վարդեր, ըսպիտա՜կ վարդեր,
Զոր հովն անտեսեց այս ճամբուն վըրա,
Շամբուշ հովն աշնան` որ կը դղրդեր
Մոլեգին` հողին ընդերքն համորեն:

Ճերմակ գաղափա՜ր, ճերմակ գաղափա՜ր,
Աշնան մոլուցքեն դողահար հիմակ,
Համբու՜յր շուշանի, դյութանք ձյունեղեն,
Փերթ փերթ լուսինկա, ապրշում համակ:

Բե՜ր ինծի իղձիդ կաթը խանդաղատ:
Մենավո՜ր վարդեր, որ մելամաղձիկ
Մառախուղներուն մեջ դեռ կը ժպտիք,
Ապրեցե՜ք հոգվույս մեջ հավերժորեն:

WHITE ROSES
 
White roses, white roses,
Snubbed by the wind on its path,
The insane fall wind that rattles
The very entrails of the earth.
 
White notion, white notion,
Now shivering in autumn’s fury,
Kiss of a lily, snowed fascination,
Tattered moon, silk in entity,
 
Fetch me the fond milk of your fancy,
Forlorn roses, smiling as before
In this dense fog’s melancholy,

Live on in my soul ever more.

…………………… Missak Medzarents
Translated by Tatul Sonentz

No comments: