Sunday, February 22, 2009

Իրմա Աճեմեան։ Հեռաձայնը

Click here to hear the audio clip The Telephone read by Lola Koundakjian.


Կը դիտէ
Հեռաձայնը զիս կը դիտէ
Հեռաձայնը զիս կը դիտէ ակնդէտ
Սեւ աչքերը քու աչքերուդ կը նմանին…

Կը սպասեմ
Քեզ կը սպասեմ ես անհամբեր
Քեզ կը սպասեմ ես անհամբեր ժամերով
Սեւ ժամերը օրեր կ՛ըլլան կ՛երկարին…

Կը մնայ
Հեռաձայնը լուռ կը մնայ
Հեռաձայնը լուռ կը մնայ անբարբառ
Մինչ սեւ բառեր կը կուտակուին մտքիս մէջ…

Կը տանի
Սրտիս զարկը կը տանի զիս
Սրտիս զարկը կը տանի զիս գործիքին
Սեւ գործիքը հոգւոյս վրայ կը ճնշէ…

Անշարժ է
Հեռաձայնը անշարժ է դեռ
Հեռաձայնը անշարժ է դեռ կը քրքջայ
Սեւ քրքիջը կը տարածուի, կ՛ընդլայնի…

Կը դողան
Մինչ ձեռքերս կը դողան
Մինչ ձեռքերս կը դողդղան անոր դէմ
Սեւ դէմքին պէս սեւ շրթունքներ, ականջներ…

Կը դիտէ
Հեռաձայնը զիս կը դիտէ
Հեռաձայնը զիս կը դիտէ ակնդէտ
Սեւ աչքերը քու աչքերուդ կը նմանին…4.4.1960

Իրմա Աճեմեան, « Տալ Միայն» Իսթանպուլ 1975


Irma Ajemian: The Telephone


It watches
The telephone watches me
The telephone watches me intently
Its black eyes resemble yours…

I wait
I wait for you impatiently
I wait for you impatiently for hours,
The black hours become days, they drag on…

It stays
The telephone stays silent
The telephone stays dead silent
While black words pile up in my mind…

It moves
My heartbeat moves me
My heartbeat moves me to the instrument
The black instrument lays heavily on my soul…

It is motionless
The telephone is still motionless
The telephone is still motionless, it giggles
The black giggle spreads, it grows…

They shake
While my hands shake
While my hands shake towards it
The black face similar to the black lips, ears…

It watches
The telephone watches me
The telephone watches me intently
Its black eyes resemble yours…


Translated by Lola Koundakjian

No comments: