Wednesday, June 09, 2010

Յովհաննէս Թումանեան։ Քառեակներ

Երազումս մի մաքի
Մօտըս եկաւ հարցմունքի.
-Աստուած պահի քո որդին,
Ոն՞ց էր համը իմ ձագի…

Ի՜նչ իմանաս Ստեղծողի գաղտնիքները անմեկին.-
Ընկե՛ր տուաւ, իրար կապեց էս աշխարհքում ամէնքին,
Բանաստեղծին թողեց մենակ, մեն ու մենակ իրեն պէս,
Որ իրեն պէս մտիկ անի ամէն մէկին ու կեանքին:

QUATRAINS

In my dreams a ewe
Came near me and asked:
"May God keep you son --
How did my kid taste?"


How can we know the Creator's unknowable mysteries?
He bound together, gave a companion to everyone in the world:
Only he left the poet alone, alone like Himself and apart,
So that he may attend, like Him, to one and to all and to life.

Armenian poetry, old and new : a bilingual anthology / compiled and translated with an introd. by Aram Tolegian.
Detroit : Wayne State University Press , 1979.

No comments: