Thursday, April 30, 2009

Quote for the month of April

Ու պօէտներ որ չեն պղծել
Իրենց շուրթերն անէծքով,
Պիտի գովեն քո նոր կեանքը
Նոր երգերով , նոր խօսքով։

Յ. Թումանեան

No comments: