Thursday, August 05, 2010

Hamazkayin NY lecture on ’’PRESERVATION AND TEACHING OF WESTERN-ARMENIAN In Armenia"

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ, ՆԵ

HAMAZKAYIN ARMENIAN EDUCATIONAL AND CULTURAL SOCIETY, NY

Արեւմտահայերէնի Պաշտպանութիւնը

եւ Ուսուցումը Հայաստանի մէջ

(Հայաստանի Սփիւռքի Նախարարութեան

կազմակերպած՝

2010-ի Յուլիս 2,3,4 գիտաժողովէն բղխած հարցեր)

Կը զեկուցէ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Գրող, մտաւորական եւ Բագին պարբերաթերթի գլխաւոր խմբագիր- Փարիզէն

HAGOP BALIAN

Writer, intellectual and editor in chief of Pakine Periodical from Paris

Presents

’’THE PRESERVATION AND TEACHING OF WESTERN-ARMENIAN

IN ARMENIA"

(Reports on the recently convened forum in Armenia of the above topic)

Ուրբաթ, Օգոստոս 13, 2010 ժամը 8:35ին

Friday, August 13, 2010 at 8:35 pm

The Armenian Center

69-23 47th Avenue, Woodside, NY

hamazkayinny@yahoo.com

No comments: