Saturday, January 15, 2011

Էդուարդ Հարենց։ [Վան Գոգն ազատվեց իր ականջից]


Վան Գոգն ազատվեց իր ականջից,
Որովհետև այն իրեն պետք չէր.
Նա արդեն լսել էր Հանճարը:
  Ալ -Մա’արրին իրականում տեսնում էր այնքան,
Որ այլևս
Աչքերն այնքան էլ կարևոր չէին:
  Չարենցը գերեզման չունեցավ,
Քանզի Նա դեռ չի´ էլ մեռել:
  Ես մարդկանց ձախո´վ եմ բարևում,
Որովհետև Աջով արդեն բարևել եմ Աստծուն…

No comments: