Friday, April 29, 2011

Թադէոս Եսայեան։ Հայ Աղջնակին Երքը

Այս սարերուն արեւանիստ՝
Իմ կանաչիս, ի՛մ ծաղկումիս,
Բլիթ դէմքիս, կանչող հետքիս,
Գեղգեղանքիս ու սոյր հեւքիս՝
Գե՛ղն է ինկեր...
Այս սարերուն՝ լսէ՜ք լեռներ՝
Այս սարերուն փիւնիկն եմ ես...
Ես ծաղիկն եմ այս սարերու
Հայրենադարձ գարուններուն...

Այս ջրերուն փրփուրազիստ՝
Իմ ծփանքիս ու խաղացքիս,
Անրջանքիս ու կապոյտիս,
Սոյզիս, սոյլիս ու մրմունջիս՝
Նա՛յն է ինկեր...
Այս ջրերուն՝ լսէ՜ք ծովեր՝
Այս ջրերուն նայադն եմ ես...
Ես կարապն եմ, պալերինա՜ն
Սեւանածէս նոր ջուրպարին...

No comments: