Monday, February 03, 2014

Կոմիտաս: Ես սարէն կու գայի

Dear readers: 
There are many early and recent recordings of the song "I Came Down from the Mountain" by Komitas.
We offer two of them here: the first by Lilit Pipoyan, guitar and voice, from the album Lialousin. Click here for this version of Yes Saren Goukai.
The second is Varoujan Markarian, voice, with piano accompaniment by Vatche Sharafian, which can be heard here
Enjoy!


Ես սարէն կու գայի,
Դուն դուռը բացիր.
Ձեռդ ծոցդ տարար,
Ա՜խ, արիր, լացիր:

Վա’յ, վա’յ, վա’յ, վառւում եմ,
Վա’յ, վա’յ, վա’յ, հալւում եմ,
Հալւում, վառւում եմ:

Ես մի պինդ պաղ էի,
Դու մըրմուռ լացիր,
Քո հրեղէն արցունքով
Ինձ հալեցիր:

Վա’յ, վա’յ, վա’յ…
Ես մի չոր ծառ էի,
Դու գարնան արև.
Քո սիրով ծաղկեցաւ
Իմ ճիւղն ու տերև:

Վա’յ, վա’յ, վա’յ…

Թէ ինձ չէիր առնի,
Ինչու սիրեցիր.
Մի բուռ կըրակ եղար,
Սիրտըս էրեցիր:
Վա’յ, վա’յ, վա’յ…

1 comment:

Astrid-Taline said...

There is a version of the song from the 1970s, I believe, or early 80s, by the short-lived Hartar. It captures the cascade of the song like no other version does.