Friday, June 06, 2014

Անդան Էօզէր: Երբեմն Աչք - Լեզու

Իտալիոյ մէջ քաղաք մը
- Միլանօ -
Միլանոյի մէջ պողոտայ մը
- Վիա Թօրինօ -
Վիա Թորինոյի մայթերուն վրայ
ես
առանձին
գիշերուան ժամը չեմ գիտեր քանիին
կը դեգերիմ տակաւին
վեր վար - վար վեր...
մարդիկ
ճիշդ ինծի պէս
զոյգ մը ականջ
զոյգ մը աչք
հատ մը քիթ
հատ մը բերան
բայց
ինչ կ'ըսեմ - չեն հասկնար
ինչ կ'ըսեն - չեմ հասկնար
անկիւնը
կին մըն է կեցած
առանձին
աչքս
աչքին կը նայի
աչքը
աչքիս կը նայի
կը հասկնամ
կը հասկնայ
կը քալենք...


At Times Eye-Tongue
A city in Italy
--Milan
an avenue in Milan
--Via Torino
on the sidewalks of Via Torino
me
alone
I don’t know what time of the night
I still stroll
up and down—down and up…
people
just like me
a pair of ears
a pair of eyes
one nose
one mouth
but
whatever I say – no response
whatever I say – no response
at the corner
a woman stands
alone
my eye
gazes at hers
her eye
gazes at mine
I respond
She responds
We walk…
………………………. Antan Özer
Translated by Tatul Sonentz

No comments: