Monday, June 30, 2014

Literary Quote for June 2014

THE FIRST SEA SHELL
put to the ear
made the earth turn
in sea waves
carrying me to distant
shores I never
returned from


David Kherdian, My Racine, Forkroads Press, New YorkԱՌԱՋԻՆ ԽԵՑԻՆ
ականջիս կպած
աշխարհը դարձուց
իր ծովերով ալեկոծ
ու տարաւ զիս հեռակայ
ափեր՝ ուր անդարձ
երբե՛ք ետ չեկայ

................Դաւիթ Խերտեան

Թարգմանեց՝ Թաթուլ Սոնենց


No comments: