Sunday, February 06, 2011

Սարգիս Ք. Խաչերեան։ ԾԱՂՐԱՆԿԱՐ

Ձորը խոր շունչ մը կ՛առնէ
Լեռ կ՛ըլլայ

Լոյսը իր աչքերը կը փակէ
Մութ կ՛ըլլայ

Խենթը կը սկսի բարձր ձայնով մտածել
Բանաստեղծ կ՛ըլլայ

Այս բանաստեղծութիւնը փորձէ գծել
Լաւ ծաղրանկար մը կ՛ըլլայNo comments: