Saturday, February 19, 2011

Նուէր Սիլահլը Տատուրեան։ ՀՈԳ Մ՚ԸՆԵՐ


Եթէ լսէր թէ
Ես պզտիկ աղջիկ մըն եմ դեռ—
Կը խնդար հաւանաբար.

Բայց հոգ մ՛ըներ—
Լուր պիտի չ՛ունենայ.
Քանի որ ինք
Դեռ չէ անդրադարձած թէ
Ականջներ ունի...


Նուէր Սիլահլը Տատուրեան, յուլիս 1992 [անտիպ]

No comments: