Sunday, February 27, 2011

Կոմիտաս։ Ճանապարհ

Click here for Komitas' poem The Path, read here by Narine Karamyan.


Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կեանքի ծառը շողալով
Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բոյսի, գազանի
Եւ թևաւոր թռչունի




THE PATH
The narrow path crawling,
Shivering underneath the feet,
At the end of which
The Tree of Life has grown, shimmering...
What a big heart it has
This road to Eternity
This path for people, plants and beasts alike,
This path of winged birds...


translated by Mher Karakashian

No comments: