Friday, February 25, 2011

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ՕՀԱՆՅԱՆ: ՁՈՆ ԽԵԼԱՀԵՂՈՒԹՅԱՆ


Արեգակները շառաչում են վար,
Խորտակում իրենց նոր անուջներում,
Մի քիչ ցնորվա՜ծ, մի քիչ խելագա՜ր`
Լույսի հատակից կարոտ են հանում:

Արեգակները ընկնում են ներքև,
Դառնում քնարներ սիրո հարության,
Խառնելով իրենց ցնորքին թեթև`
Ի լույս դողերի սրտիս տխրության:

Արեգակները երգ են պարտության,
Իսկ սերն առավել պարտվել է սիրում,
Արեգակները ապրել չեն սիրում
Հաղթանակներում փառասիրության:

Արեգակները շառաչում են վար,
Այրվող ձյուները անբառ կլանում,
Սերը խառնելով խնդության երգին`
Կարոտի թևով առավոտ բերում:

Դե’, պայթի’ր, սի՜րտ իմ քո խոսքով բոսոր,
Լուծվի’ր, խառնվի’ր արեգակներին
Ու շառաչի’ր վար պարտվողի նման,
Հաղթել տրված չէ խելահեղներին:

19.10.10

No comments: